Esteellisyys osuuskunnan päätöksenteossa perustuu yleisiin esteellisyyssäännöksiin. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde käsiteltävään asiaan tai käsiteltävän asian asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Näin ollen esteellisyyssäännökset koskevat esimerkiksi osuuskunnassa äänestämistä.

Esteellisyyden eri muotoja ovat; osallisuusjäävi, edustusjäävi, intressijäävi, palvelussuhde- tai toimeksiantosuhdejäävi, yhteisöjäävi, ohjaus- ja valvontajäävi. Lisäksi on niin sanottuun yleislausekkeeseen perustuvaa jääviyttä, eli osuuskunnan päätöksentekoon osallistuvan henkilön puolueettomuus vaarantuu muusta erityisestä syystä.

Osuuskunnan jäsen ei saa osuuskunnan kokouksessa äänestää asiassa, joka koskee häntä itseään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vastuuvapauden myöntäminen, kanteen nostaminen häntä itseään vastaan tai hänen vapauttaminen jostakin velvoitteesta osuuskuntaa kohtaan. Samoin esteellisyyssäännökset estävät osuuskunnan jäsentä käsittelemästä hänen ja osuuskunnan välisiä sopimuksia.

Itseensä kohdistuvien asioiden lisäksi jäsen ei myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee hänen läheistään eikä asiassa, josta on odotettavissa jäsenelle olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa.

Osuuskunnan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja ei saa äänestää tilintarkastajan valitsemista tai erottamista taikka palkkiota koskevassa asiassa.

Osuuskunnan kokouksella on mahdollisuus päättää jäsenen esteellisyydestä. Osuuskunnan kokous voi päättää siitä, ettei jäsen saa osallistua jonkun nimetyn asian käsittelyyn esteellisyyden vuoksi. Yleiskieltoa jäsenen jääväämisestä ei voi tehdä, vaan esteellisyys on harkittava tapauskohtaisesti. Osuuskunnan jäsen ei voi kiertää esteellisyyssäännöksiä asiamiestä käyttämällä, vaan esteellisyyssäännökset ulottuvat myös asiamieheen.


Lue lisää osuuskunnan hallituksesta.

Lähde §: osuuskuntalaki


Suomen Juristit Oy
8.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.