Franchising

Mitä franchising on? ›

Franchising on keino harjoittaa yrittämistä ja liiketoimintaa. Siinä kaksi erillistä, itsenäistä yritystä tekee yhteistyötä keskenään. Itsenäinen yrittäjä hankkii toiselta itsenäiseltä yrittäjältä oikeuden harjoittaa liiketoimintaa jo tunnettua tavaramerkkiä tai menetelmää hyväksikäyttäen. Tuon oikeuden saa sovittua maksua vastaan. Oikeus on yleensä määräaikainen ja voimassa tietyllä alueella. Franchising yrittäjyys mahdollistaa siis yrityksen perustamisen jo valmiiksi luodulla liikeidealla, testatulla Lue lisää ›

Franchisingin ongelmat: Yritystoiminta on tappiollista ›

Franchising sopimukset ovat yleensä tehty määräaikaisiksi. Määräaika on yleensä vuosien tai jopa vuosikymmenen mittainen. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus harjoittaa liiketoimintaa sopimuksessa sovitun ajan, vaikka yritystoiminta ei alkaisikaan toimimaan odotusten mukaisesti ja toiminta olisi tappiollista. Jos siis sopimus on tehty määräajaksi, siitä on vaikea päästä eroon toiminnan tappiollisuudesta huolimatta. Irtisanominen on periaatteessa mahdollista vain, jos franchising osapuolet Lue lisää ›

Franchisingin ongelmat: Franchising rajoittaa yrittäjän vapautta ›

Franchise-antaja johtaa yritysketjua ja sen tekemät päätökset sitovat ja vaikuttavat yleensä kaikkiin ketjun yrityksiin. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus toimia franchise-antajan valvonnan alaisena. Franchise-yrittäjällä ei siis ole perinteisessä yrittämisessä ominaista yrittäjän vapautta. Franchise-yrittäjä on sidottu toteuttamaan ketjun yhteistä liikeideaa ja toimintamallia. Hänellä ei yleensä ole vapautta päättää, mistä hankkii tuotteidensa raaka-aineet tai valmiit tuotteet. Ketjuyrityksillä on myös Lue lisää ›

Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan ›

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa. Yritystoiminnan jatkuessa franchise-antaja voi järjestää lisäkoulutuksia ja kehittää ketjuyritysten välistä yhteistä liiketoimintaa. Franchise-yrittäjän avustaminen ja yhteistyö on siis franchise-antajan velvollisuus, joka on yleensä kirjattu osapuolten Lue lisää ›

Franchising yritykset ovat samanlaisia ›

Franchising-toiminnassa toimintakonseptin luonut yritys on määritellyt ”mallin” liiketoiminnalle. Se on luonut konseptin, ja luovuttaa muille yrityksille oikeuden käyttää tuota valmista konseptia hyväkseen maksua vastaan. Uuden yrittäjän ei tarvitse itse luoda tyhjästä uutta yritystä, vaan hän saa valmiin ja tunnetun ”brändin” käytettäväkseen. Kaikki ketjun jäsenet toimivat markkinoilla samalla tavalla ja yhdenmukaisella julkiasulla. Asiakkaalle ei siten ole Lue lisää ›

Franchising toiminnan valvonta ›

Franchise oikeuden myöntänyt johtaa ketjua ja valvoo ketjuyritysten toimintaa. Se valvoo, kontrolloi ja ohjaa jatkuvasti franchising-ottajien liiketoimintaa. Vastaavasti oikeuden saanut franchise-ottaja sitoutuu noudattamaan annettuja toimintaohjeita ja suuntaviivoja, joita ketjuyritykset yhdessä ovat noudattaneet ja joita niiden jatkossakin tulee noudattaa. Ottaja-yritys sitoutuu täyttämään franchising-antajan tuotteille ja palveluille asettamat laatuvaatimukset. Se ei siis ole niin vapaata mitä perinteinen Lue lisää ›

Franchising perustuu franchising sopimukseen ›

Franchising toiminnassa kaksi itsenäistä yritystä tekevät keskenään sopimuksen, jonka perusteella ne harjoittavat pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä. Sopimus solmitaan yleensä määräajaksi. Sopimus voidaan sopia myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksella luovutetaan toiselle yritykselle franchise eli oikeus hyödyntää valmista toimintamallia liiketoiminnassaan. Sopimuksen osapuolena olevat yritykset ovat toisistaan oikeudellisesti ja taloudellisesti erillisiä. Ne kuitenkin harjoittavat tiivistä yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnissa Lue lisää ›

Franchise-antaja avustaa aloittavaa franchising yritystä ›

Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot. Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella se voi avustaa liiketoiminnan käynnistämisessä, tilojen hankinnassa ja rahoitusneuvonnassa. Se voi avustaa markkinoinnissa ja tarjota teknistä tukea. Jo se, että aloittava yritys saa käytettäväkseen tunnetun Lue lisää ›