Franchising sopimukset ovat yleensä tehty määräaikaisiksi. Määräaika on yleensä vuosien tai jopa vuosikymmenen mittainen. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus harjoittaa liiketoimintaa sopimuksessa sovitun ajan, vaikka yritystoiminta ei alkaisikaan toimimaan odotusten mukaisesti ja toiminta olisi tappiollista. Jos siis sopimus on tehty määräajaksi, siitä on vaikea päästä eroon toiminnan tappiollisuudesta huolimatta. Irtisanominen on periaatteessa mahdollista vain, jos franchising osapuolet ovat erikseen sopineet irtisanomismahdollisuudesta.

Määräaikainen sopimus on mahdollista päättää kesken sopimuskauden vain purkamalla sopimus. Purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta. Purkamisen edellytykset ovat siten korkeat ja purkaminen on vasta viimesijainen vaihtoehto. Ensin on yritettävä korjata sopimusrikkomus muilla kompensaatiokeinoilla, esimerkiksi vahingonkorvauksilla. Sopimusrikkomuksen olennaisuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, onko osapuolten välinen luottamus perustellusti järkkynyt tai ovatko sopimusrikkomukset olleet toistuvia.

Nopeaa apua lakiasioihin.