Kannattaako riskien ryhmittely ja riskilajien tunnistaminen?

Riskien ryhmittely voi tapahtua usealla eri tavalla. Yrityksen riskiryhmittelyn perusteena saatta olla esimerkiksi tietoiset ja tiedostamattomat riskit, ulkoiset ja sisäiset riskit tai välilliset ja välittömät riskit. Tärkeintä on tunnistaa yrityksen riskiryhmät ja luoda tältä pohjalta yrityksen erilaisten riskilajien luokittelu. Näin saadaan parhaiten esille kaikki aiemmin tai vastaisuudessa tapahtuvat negatiiviset ja positiiviset tapahtumat ja voidaan helpommin suorittaa riskien luokittelu riskilajeihin.

Riskienhallinta käynnistyy tunnistamalla riskilajit. Niitä ovat mm. liike-, kilpailu-, suhdanne-, investointi-, tuote-, myynti-, markkinointi- ja henkilöstöriskit. Lisäksi voidaan eritellä lakeihin ja säännöksiin pohjautuvat oikeudelliset riskit sekä sopimus- ja vastuuriskit. Sopimusriskeihin kuuluvat esimerkiksi neuvotteluriskit.

Liiketoiminnan riskejä tunnistettaessa täytyy lisäksi huomioida mm. psykologiset ja sosiaaliset riskit, jotka usein vaikuttavat muiden riskitekijöiden taustalla. Nämä psykologis-sosiaaliset riskit ovat ehkä vieraampia tekniselle riskien arvioinnille ja niiden tärkeyttä saatetaan vähetellä, koska niiden vaikutukset ovat melko tuntemattomattomia ja vaikeasti ennustettavia.

Nopeaa apua lakiasioihin.