Avoimen yhtiön rekisteriröintivelvollisuus tarkoittaa, että yhtiö on rekisteröitävä. Avoin yhtiö, kuten kommandiittiyhtiökin syntyvät siis rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Kaupparekisteristä ja rekisteriviranomaisesta säädeään kaupparekisterilaissa.

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehdään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten ilmoitus, joka sisältää elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot (perusilmoitus). Avoin yhtiökin on velvollinen tekemään perusilmoituksen.

Rekisteröitävä perusilmoituksella jossa on mainittava:

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;

6) yhtiön postiosoite;

7) kuka tai ketkä yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

8) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot

Perusilmoitus kaupparekisteriin tehdään erityisesti sitä varten laaditulla perustamisilmoituslomakkeella.

 

Katso myös:

Patentti- ja rekisterihallitus

https://www.prh.fi/fi/index.html

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

kaupparekisterilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.