Avoimen yhtiön rekisteriröintivelvollisuus tarkoittaa, että yhtiö on rekisteröitävä. Avoin yhtiö, kuten kommandiittiyhtiökin syntyvät siis rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Kaupparekisteristä ja rekisteriviranomaisesta säädeään kaupparekisterilaissa.

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehdään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten ilmoitus, joka sisältää elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot (perusilmoitus). Avoin yhtiökin on velvollinen tekemään perusilmoituksen.

Rekisteröitävä perusilmoituksella jossa on mainittava:

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu;

3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot

4) yhtiön toiminnan laatu;

5) kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan;

6) yhtiön postiosoite;

7) kuka tai ketkä yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen; sekä

8) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot

9) jos avoimessa yhtiössä on muu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettu tosiasiallinen edunsaaja, tämän henkilötiedot sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Perusilmoitus kaupparekisteriin tehdään erityisesti sitä varten laaditulla perustamisilmoituslomakkeella.


Lue lisää avoimen yhtiön perustamisesta.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, kaupparekisterilaki


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.