Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti, ja kirjoittaa yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat sen toimialan piiriin. Nimenkirjoittamisella tarkoitetaan siis sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä koskevan sitoumuksen niin, että tämä tulee yhtiötä velvoittavaksi. Nimenkirjoittamiseen oikeutettu voi näin ollen allekirjoittaa yhtiön puolesta esimerkiksi liikesopimuksia, tahdonilmaisuja tai työsopimuksia pätevästi. Yhtiömiesten lisäksi myös muille henkilöille voidaan antaa erillinen oikeus nimenkirjoittamiseen. Prokuralla tarkoitetaan yleisvaltuutta yhtiön edustamiseen, ja se tuottaa tietylle erikseen nimetyllä henkilölle (prokuristeille) toimivallan esimerkiksi nimenkirjoittamiseen.  

Prokuristi nimetään valtakirjalla, mikä luo prokuristille oikeuden toimia yhtiön puolesta kaikessa, mikä kuuluu yhtiön toimialaan. Prokuristilla on näin ollen oikeus kirjoittaa päämiehensä toiminimi ja hän saa edustaa yhtiötä tiettyjen rajoitusten puitteissa kaikessa liikkeen harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa. Prokuristin toiminnan rajoituksiin kuuluu esimerkiksi kielto siitä, ettei hän saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta, tai hakea niihin kiinnitystä. Prokuristi ei myöskään saa siirtää prokuraa toiselle henkilölle. Mikäli prokura on tehty kirjallisesti, saa prokuristi myös oikeuden edustaa yhtiötä tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona. Prokura voidaan antaa myös kaupparekisteriin merkittäväksi, jolloin se tulee ulkopuolisten tietoon. 

Prokura voidaan myös osoittaa usealle henkilölle yhdessä siten, että ainoastaan he yhdessä voivat käyttää prokuraa ja edustaa yhtiötä. Prokura on mahdollista muotoilla myös siten, että prokuristi saa edustaa yhtiötä ainoastaan yhdessä yhden tai useamman yhtiömiehen kanssa. Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä, ja jokaisella yhtiömiehellä on myös yksin oikeus peruuttaa prokura.  

Lähde §: prokuralaki

Lue lisää avoimen yhtiön nimenkirjoittamisesta.

Suomen Juristit Oy
19.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.