Ryhmäkanteella tarkoitetaan siviilioikeudellista kannetta, jossa asianosainen ajaa laajemma piirin tai kokonaan ulkopuolisen ryhmän asiaa. Näin ajettua kannetta koskeva tuomio tulee kaikkia ryhmän jäseniä sitovaksi. Muodollisesti ryhmän jäsenet jäävät asianosaispiirin/aseman ulkopuolelle, vaikka tuomion oikeusvaiktukset ulottuvat myös heihin.

Ryhmäkannetta käytetään tyypillisesti kuluttajansuoja-asioissa, kuten vahingollisten tuotteiden aiheuttamien haittojen jälkikäteisarvioinnissa. Ryhmäkanne on siinä mielessä kätevä, että asianomistajana vahinkoa kärsineen yksittäisen kuluttajan kärsimä taloudellinen vahinko pieneksi, mutta asianomistajia on suuri määrä ja kokonaisvahinko näin ollen mittava. Yksittäisen kuluttajan ei välttämättä kannatta ryhtyä usein hintavaan oikeusprosessiin yksinään.

Edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksi – samat vaatimukset

Asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena, jos useilla henkilöillä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin ja ryhmä on riittävän täsmällisesti määritelty. Asian käsittelyn ryhmäkanteena tulee olla tarkoituksenmukaista ottaen huomioon ryhmän koko, asiassa esitettävien vaatimusten sisältö ja asiassa esitettävä todistelu. Vaatimustenon oltava niin samanlaisia, että niiden selvittäminen voi tapahtua samojen todisteiden pohjalta. Jos kukin vaatimus vaatii kovin yksityiskohtaista selvitystä, ei vaatimuksen tutkiminen ryhmäkanteen osana ole järkevää.

Ryhmän kokoa ei ole lainsäädännössä määritelty, mutta yleisesti ottaen asian käsittelyn edellytetään olevan järkevämpää ryhmäkanteena kuin yksittäisinä kanteina, jotka voitaisiin yhdistää. Ryhmäkanteen vireille panevan kuluttaja-asiamiehen tulee lisäksi määritellä tunnusmerkit ryhmään kuulumiselle, joiden perusteella tuomioistuin lopullisesti ratkaisee, voiko jäsen kuulua kanneryhmään. Ryhmäkanteeseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ryhmän jäseneksi. Ryhmäkanne on käytännössä useille kuluttajilla suunnattu mahdollisuus vaatia korvauksia vastaajalta samassa asiassa. Kuluttaja voi olla asiassa yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, joka arvioi edellytykset ryhmäkanteen nostamiselle. Käytännössä vastaajan asemassa olevalle elinkeinonharjoittajalle annetaan ensin aikaa sopia hyvityksestä tai korvauksesta kuluttajien kanssa. Jos hyvityksestä tai korvauksesta ei sovita, voi kuluttaja-asiamies aloittaa neuvottelut korvauksista. Ryhmäkanteen nostaminen tulee siis ajankohtaiseksi vasta sitten, kun elinkeinonharjoittajan kanssa ei päästä sopuun asiasta.

Tutustu kuluttaja-asiamiehen toimintaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolta.


Lue lisää kuluttaja-asiamiehestä.

Lähde §: ryhmäkannelaki


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.