Kuluttaja-asiamies on tällä hetkellä kuluttaja-asioiden asioiden vastuualueen ylijohtaja kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Asiamies voi siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen virkamiehelle asioissa, joissa lain soveltamisen käytännöt ovat vakiintuneet. Kuluttaja-asiamies voi myös määrätä alaisensa virkamiehen käyttämään puhevaltaansa tai avustamaan kuluttajaa tuomioistuimessa.

Kuluttaja-asiamies

Tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalakien noudattamista. Valvontaa kohdistetaan erityisesti markkinointiin ja sopimusehtojen kohtuullisuuteen. Myös perinnän lainmukaisuus on ollut kuluttaja-asiamiehen valvonnan kohteena.

Kuluttaja-asiamiehelle ei yleensä kuulu yksittäisten riita-asioiden käsittelyssä, kun kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Näitä tapauksia käsittelevät ja kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta. Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin niin halutessaan avustaa yksityistäkin kuluttajalainsäädäntöön liittyvässä riita-asiassa. Usein tällaisella asialla on oltava jonkunlaista lainkäyttöä ohjaavaa ennakkovaikutusta tai muuta vaikutusta yleiseen etuun.

Toimivalta

 

Kuluttajansuojalaissa on säädetty kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan perustan muodostava laaja yleistoimivalta, mutta myös moniin muihin lakeihin on otettu erillisiä kuluttaja-asiamiehen valvontaa koskevia säännöksiä. Kuluttaja-asiamiehen on erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajien asemassa. Elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus antaa tietoja kuluttaja-asiamiehelle hänen lainsäädännöstä johtuvien valvontatehtävien suorittamista varten. Tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Kuluttaja-asiamiehellä on myös oikeus tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, mutta kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tarkastusta ei lähtökohtaisesti voi tehdä muutoin kun pakkokeinolain kotietsintäsäännösten perusteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.