Mitä voi tehdä jos edunvalvoja ei toimi tehtävässään asianmukaisesti?

Jos edunvalvoja ei toimi asianmukaisesti tehtävässään, voi holhousviranomainen eli maistraatti kohdistaa edunvalvojaan pakkokeinoja, jolloin maistraatti velvoittaa edunvalvojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen. Maistraatti voi tehostaa päätöstä sakon uhalla tai sen uhalla, että laiminlyöty toimenpide suoritetaan edunvalvojan kustannuksella uhkasakkolain 14 §:n mukaisesti.

Pakkokeinoja voidaan käyttää vain holhoustoimilain 57 §:ssä mainittuihin laiminlyönteihin. Edunvalvoja voi laiminlyödä niin asianmukaisen tilin, luettelon, tositteen tai pyydetyn selvityksen antamisen kuin jättää tekemättä hoitosuunnitelman, jonka maistraatti on määrännyt laadittavaksi. Vain näiden toimien laiminlyönti voi johtaa hallinnollisen pakon käyttöön, eikä säännöksen käyttöalaa saa tulkinnalla laajentaa.

Ensimmäisessä vaiheessa uhan käyttämisessä uhka asetetaan päävelvoitteen tehosteeksi uhkasakkolain 6 §:n mukaisesti. Mikäli päävelvoitteita on useampi, tulee jokaiselle asettaa oma uhkasakkonsa. Uhkasakon sijasta voidaan asettaa myös teettämisuhka, jolloin päävelvoite suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella, jollei hän sitä noudata. Päävelvoitteen tulee olla lakiin perustuva sekä selkeästi yksilöity. Tämä tarkoittaa sitä, että uhkasakkoa koskevasta päätöksestä on ilmettävä, mihin asianosainen on velvoitettu ja milloin sekä mihin mennessä päävelvoitetta on noudatettava.

Uhkasakko voidaan kohdistaa vain asianosaiseen, jolla on mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Jos edunvalvoja on ollut joku muu kuin yleinen edunvalvoja, voidaan tällaisen edunvalvojan kuoleman jälkeen pakkokeinoja kohdistaa hänen kuolinpesänsä osakkaisiin, pesänselvittäjään ja konkurssipesään.

Toinen vaihe uhan käyttämisessä on sen määrääminen täytäntöönpantavaksi. Tällöin edunvalvoja ei ole täyttänyt päävelvoitetta sille asetetussa määräajassa. Jos edunvalvojalla on ollut pätevä syy olla noudattamatta päävelvoitetta ja uhkasakon asettamista koskeva päätös ei ole lainvoimainen, ei uhkaa voi täytäntöönpanna. Lainvoimaa vaillakin oleva päätös voidaan täytäntöönpanna, jos päätös on säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Päätös voi olla luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti tai sen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voi lykätä.

Maistraatti voi pakkokeinoihin turvautumisen sijasta hakea edunvalvojan vapauttamista tehtävästään käräjäoikeudelta.

Lue lisää edunvalvojan tilivelvollisuudesta!

Nopeaa apua lakiasioihin.