Edunvalvojan määrääminen lapselle esitutkinnassa on laissa määriteltyä. Edunvalvojan tehtävänä on valvoa, että lapsen edut ja oikeudet toteutuvat sellaisena, kuin ne lapselle kuuluvat.

Edunvalvojan määrääminen lapselle esitutkinnassa – tuomioistuin määrää

Tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta.

Tutkinnanjohtajan on tarvittaessa tehtävä tuomioistuimelle hakemus edunvalvojan määräämisestä.  Hakemuksen voi tehdä myös syyttäjä, maistraatti tai sosiaaliviranomainen. Edunvalvojan määräys on voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa varten määräys on annettu. Jokaista esitutkintaa varten on siten annettava oma määräyksensä

Edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista. Muuten edunvalvonnassa noudatetaan soveltuvin osin holhoustoimesta annetun lain säännöksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.