Eduskunnan oikeusasiamies valvoo tuomioistuimia ja muita viranomaisia, virkamiehiä, julkisyhteisöjen työntekijöitä sekä muita julkista tehtävää hoitavia.

Laillisuusvalvonta hallinnossa tarkoittaa voimassa olevan oikeusjärjestyksen ja hyvän hallintotavan noudattamisen varmistamista viranomaisten toiminnassa ja päätöksenteossa. Laillisuusvalvonnan piiriin ei kuulu virkatoiminnan tarkoituksenmukaisuuden valvonta eikä siinä puututa hallinnollisen päätösvallan käyttöön yksittäisissä tapauksissa. Valvonnan sisältö ja määrä vaihtelevat eri hallinnonaloilla. Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävänä onkin keskittyä viranomaisten menettelyiden lainmukaisuuteen yleisemmällä tasolla. Kanteluasioissa otetaan kuitenkin kantaa yksittäistapauksiin.

Eduskunnan oikeusasiamies – tehtävät

EOA on oikeuskanslerin ohella toinen maamme ylimmistä laillisuusvalvojista. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset, virkamiehet, julkisyhteistöjen työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.  Oikeusasiamies valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamiehellä on tietojensaantioikeus valvottaviltaan. EOA voi tehdä tarkastuksia esimerkiksi virastoihin, laitoksiin, vankiloihin ja muihin suljettuihin laitoksiin.

Oikeusasiamiehelle voi kannella viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Lisää tietoa löydät eduskunnan oikeusasiamiehen sivustolta.


Lue lisää kantelun tekemisestä oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille.

Lähde §: laki eduskunnan oikeusasiamiehestä


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.