Kantelun voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta se pitää tehdä kirjallisesti. Kantelun voi tehdä valinnan mukaan joko oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, koska heidän tehtävänsä ja toimivaltansa ovat “pääosin samat”.  Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki samaa aikaa yhtäaikaisesti, vaan kantelun tutkii pääsääntöisesti se taho, jolle kantelu on tullut ensin.  

Kantelun voi tehdä itseään koskevassa asiassa, mutta kantelun tekijä voi kannella myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Kantelukirjelmästä tulee ilmetä kantelijan nimi ja yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot kantelussa tarkoitetusta asiasta. Kannattaa huomioida, että nimettömiä kanteluita ei tutkita. Muista liitää tarvittavat valtakirjat ja asiaa liittyvät asiakirjat kantelukirjelmän liitteeksi. Kantelun tutkinta on kantelijalle maksutonta. 

Kantelun sisältö 

Kantelu osoitetaan eduskunnan oikeuasiamiehelle ja kantelussa on mainittava: 

  • Kenen/minkä viranomaisen menettelystä on kyse 
  • Mitä menttelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena 
  • Miksi kantelija pitää menettelyä lainvastaisena tai virheellisenä 
  • Onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla 

Oikeusasiamiehen toimivalta 

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu hänen laillisuusvalvontaansa ja on aihetta epäillä, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Asiassa hankitaan myös oikeusasiamiehen tarpeelliseksi katsoma selvitys. Kantelun kohteena voi olla siis vain sellainen taho, joka kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan piiriin.  

Kantelun voi tehdä viranomaisista, joita ovat esimerkiksi: 

  • Valtion virastot ja laitokset 
  • Kuntien toimielimet, kuten kunnanhallitukset ja lautakunnat 

Kantelun voi tehdä virkamiehistä, joita ovat esimerkiksi: 

  • Tuomarit, 
  • Poliisit, 
  • Ulosottomiehet 
  • Julkisyhteisön työntekijät 

Oikeusasiamies valvoo myös valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta.  

Oikeusasiamies ei tutki kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä. 

Oikeuskanslerin toimivalta 

Oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu eduskunnan ja kansanedustajien toiminnan valvonta. 

Kantelu on julkinen 

Kantelut ovat julkisia viimeistään siinä vaiheessa, kun siinä on annettu ratkaisu. Menettelyssä noudatetaan laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Lain mukaan salassapidettäviä tietoja ovat tällöin esim. Kantelijan terveydentilaa koskevat tiedot. Kantelijan nimi on lähtökohtaisesti julkinen, ja ainoastaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella salassa pidettävä, mikä erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii.  

Kantelun käsittely 

Kantelun käsittelyn kesto on aina tapauskohtainen ja riippuu hyvin paljon asian luonteesta. Oikeuskansleriviraston käsittelyaikatavoitteen mukaan ratkaisu tulisi antaa yhden vuoden aikana kantelun tekemisestä. Käytännössä kanteluasiat ratkaisee apulaisoikeuskansleri. 

Kantelun ratkaisu 

Ratkaisu annetaan samalla kielellä, kun kantelu on laadittu (suomi, ruotsi, saamen kieli). Suurin osa kanteluista on hylätty sen vuoksi, että että oikeusasiamies ei voi tutkia asiaa (toimivaltaan kuulumattomat asiat). Usein on myös niin, että asiassa ei ole aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä. Osa ratkaisuista johtaa virkarikossyytteeseen, huomautukseen tai esityksen tekemiseen joko lainsäädännön muuttamiseksi tai yksittäisen epäkohdan korjaamiseksi.  

Ratkaisut julkaistaan (suurin osa) eduskunnan oikeusasiamiehen sivustolla.


Artikkelin kirjoittaja:
Trainee
Suomen Juristit Oy
14.6.2021 

Nopeaa apua lakiasioihin.