Elatussopimuksen tekeminen

Elatussopimuksen tekeminen

Elatussopimuksen tekeminen on alaikäisen lapsen huoltajien tehtävä erotilanteessa. Elatussopimus määrittelee etävanhemman elatusavun suuruuden.

Elatusapusopimuksen tekeminen on mahdollista lapsen huoltajien kesken myös ilman ulkopuolista tahoa. Huoltajat voivat siis sopia keskenään lapsen elatuksesta, elatusavun määrästä, maksun ajankohdasta ja muista elatusapuun liittyvistä seikoista. Elatussopimus on kuitenkin vahvistettava. Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Vahvistamisen jälkeen elatussopimus on toimeenpantavissa samoin kuin lainvoimainen päätös.

Elatussopimus kannattaa harkita huolella myös tulevaisuuteen katsoen. Tiedossa olevat tulevat ja ennakoitavissa olevat mahdolliset olosuhdemuutokset on hyvä huomioida elatussopimuksessa tarpeellisin tavoin.

Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä tulee käydä selvästi ilmi lapsen sekä vanhempien henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lähtien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi sekä kenelle elatusapu suoritetaan. Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittaa se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen lähihuoltajansa tai muu edunvalvoja. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus.

Elatussopimus tulee esittää vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä alaikäisen lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kotipaikka on. Sopimus on vahvistetaan, jos se on sisältönsä ja muotonsa puolesta sekä muutoinkin lainmukainen. Ennen vahvistamista viranomainen harkitsee, onko sopimus kohtuullinen ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

Nopeaa apua lakiasioihin.