Elatussopimuksen tekeminen kuuluu alaikäisen lapsen huoltajien tehtäviin erotilanteessa. Elatussopimuksen tarkoitusperänä on määritellä etävanhemman elatusavun suuruuden.

mitä elatusapusopimuksessa sovitaan?

Elatusapusopimuksen tekeminen on mahdollista lapsen huoltajien kesken myös ilman ulkopuolista tahoa. Huoltajien on mahdollista keskenään sopia muun muassa seuraavista seikoista: lapsen elatuksesta, elatusavun määrästä, maksun ajankohdasta sekä muista elatusapuun liittyvistä seikoista. Elatussopimus on kuitenkin vahvistettava. Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Vahvistamisen jälkeen elatussopimus on toimeenpantavissa samoin kuin lainvoimainen päätös.

Elatussopimus kannattaa harkita huolella myös tulevaisuuteen katsoen. Tiedossa olevat tulevat ja ennakoitavissa olevat mahdolliset olosuhdemuutokset on hyvä huomioida elatussopimuksessa tarpeellisin tavoin.

Mitä elatussopimukseen tulee merkitä?

Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä tulee käydä selvästi ilmi lapsen sekä vanhempien henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lähtien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi sekä kenelle elatusapu suoritetaan. Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittaa se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen lähihuoltajansa tai muu edunvalvoja. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus.

Elatussopimus tulee esittää vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä alaikäisen lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kotipaikka on. Sopimus on vahvistetaan, jos se on sisältönsä ja muotonsa puolesta sekä muutoinkin lainmukainen. Ennen vahvistamista viranomainen harkitsee, onko sopimus kohtuullinen ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

Lastenvalvojan rooli lapseen liittyvien sopimusten yhteydessä

Mikäli vanhemmat ovat päättäneet erota ja muuttaa eri osoitteisiin, voi olla järkevää ottaa yhteyttä kunnan lastenvalvojaan vähintään sopimusten vahvistamisen merkeissä, vaikka itse sopimuksen sisällöstä olisikin mahdollista vanhempien välillä päästä yhteisymmärykseen. Lastenvalvoja on tilanteessa puolueeton ja hänen tehtävänään on avustaa erilaisten sopimusten laadinnassa.

Vanhempi, jonka luona lapsi viettää vähemmän aikaa kutsutaan etävanhemmaksi, hän maksaa lähivanhemmalle elatusapua. Kuten todettu, elatusapua maksetaan toiselle elatuksen tarpeen mukaisesti. Myös elatusavun määräytymisessä lastenvalvoja auttaa. Kun elatusavun määrästä päästään sopuun, vahvistaa lastenvalvoja sopimuksen lapsen edun mukaisesti.

Mikäli elatusvelvollisen maksukyky on heikompi esimerkiksi työttömyyden johdosta, on elatusapua mahdollista määritellä vähän pienemmäksi. Kyseisissä tilanteissa lähivanhempi voi hakea elatussopimuksen turvin Kelasta elatustukea, jonka määrästä ja yksityiskohdista Kela on velvollinen päättämään. 

Lähde §: laki lapsen elatuksesta

Lue lisää elatusavun maksamisesta käytännössä.

Suomen Juristit Oy
16.02.2017
(Päivitetty 27.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.