Onko eläketurvasi kunnossa?

Työnantajan on järjestettävä ja kustannettava jokaiselle työntekijälleen työeläkelain mukaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään yhden kuukauden. Myös työntekijä on velvollinen osallistumaan oman eläketurvansa kustantamiseen työeläkelain säätämällä tavalla. Omaa eläketurvaansa voi lisäksi parantaa vapaaehtoisella eläkesäästämisellä, jota eri pankit ja vakuutusyhtiöt aktiivisesti asiakkailleen tarjoavat.

Työeläkelaki ei koske alle 18-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden työsuhteita eikä sellaista työtä, jossa työansio jää alle 41,89 euron kuukaudessa. Työeläkelain säännöksiä ei sovelleta myöskään työsuhteissa, joiden perusteella työntekijällä on oikeus eläkkeeseen muun lain nojalla tai jonka perusteella työntekijällä on oikeus eläkkeeseen kunnan, kuntayhtymän tai seurakunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan työntekijöitä koskevan eläkesäännön mukaan. Edellytyksenä jälkimmäisessä on, että mainitun yhteisön eläkesääntö takaa saajalleen vähintään työeläkelaissa säädetyn eläketurvan tason.

Työeläkelaki ei koske myöskään urheilemista. Sitä koskevasta eläketurvasta on säädetty urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa. Työeläkelain säännökset työntekijästä ja työsuhteesta koskevat myös viranhaltijaa ja virkasuhdetta.

Työeläkelaissa on säännös sen varalle, että työnantaja yrittää kiertää eläketurvan järjestämisvelvollisuutensa tai välttää vakuutusmaksun suorittamisen. Jos oikeustoimelle on annettu sellainen sisältö, joka ei vastaa asian todellista luonnetta tai tarkoitusta, vakuutusmaksua määrättäessä tai eläketurvan järjestämisvelvollisuutta ratkaistaessa on meneteltävä asian todellisen luonteen tai tarkoituksen mukaisesti.

Eläketurvakeskus ratkaisee työntekijän, työnantajan tai eläkelaitoksen hakemuksesta kysymyksen siitä, onko työntekijään sovellettava työeläkelakia. Sama koskee tilannetta, jossa voidaan epäillä kysymyksessä olevan eläketurvan järjestämisvelvollisuuden tai vakuutusmaksun kiertäminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.