Henkilöyhtiö on Suomen lainsäädännössä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Nämä kutsutaan myös elinkeinoyhtymiksi. Elinkeinoyhtymä ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen (TVL 15.1 §) mutta näille vahvistetaan kuitenkin veronalainen tulo ja vähennyskelpoiset tappiot.

Henkilöyhtiön vahvistettu veronalainen tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona yhtiömiesten osuuksien mukaisesti. Yhtiönmiesten tulosta ei sen sijaan vähennetä henkilöyhtiön tappioita. Tappio vähennetään avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön seuraavien tilikausien verotettavasta tulosta TVL:n mukaisesti.

Jos elinkeinoyhtiön yhtiönmiehenä on osakeyhtiö tai osuuskunta, yhtiönmiehelle kohdistettu tuloosuus verotetaan osana osakeyhtiön tai osuuskunnan tulona. Muiden yhtiönmiesten tulo jaetaan verotuksessa ansiotuloksi ja pääomatuloksi.

Pääomatulon laskeminen

Kommandittiyhtiön tulosta erotetaan äänettömän yhtiömiehen tulo-osuus. Mikäli yhtiönmiehen tulo-osuus on määritelty katsotaan tämän olevan 20 prosentiin asti pääomatuloa ja ylimenevä osa katsotaan ansiotuloiksi.

Mikäli kommandiittiyhtiön äänettömälle yhtiömiehelle maksettava korvaus ei ole sovittu koron luonteiseksi, vaan esimerkiksi osuudeksi yhtiön tulosta, jaetaan tämä ansiotuloihin ja pääomatuloihin samalla tavalla kuin kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta.

Henkilöyhtiön verotettava tulo jaetaan useimmiten verotettavaksi yhtiömiesten tulona sen mukaan, kuinka suuren tuloosuuden yhtiömiehet voivat yhtiösopimuksen perusteella nostaa tai ovat tosiasiassa nostaneet. Verotuksen tulisi nojautua lähinnä yhtiömiesten omistusosuuksiin mutta yhtiösopimuksessa sovittu tulo-osuuden jakaminen muussa suhteessa on myös hyväksytty verottajan toimesta.

Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista yrityksen velat. Nettovarallisuutta käytetään henkilöyhtiön pääomatulo-osuutta laskiessa.

Edellä esitetystä poiketen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön saamat luovutusvoitot kiinteistöstä ja arvopapereista, joita käytetään käyttöomaisuutena yhtiön elinkeinotoiminnassa, ovat pääsääntöisesti aina pääomatuloa riippumatta yhtiön nettovarallisuudesta. Henkilöyhtiön kohdalla nettovarallisuuteen ei lueta yhtiön saamisia yhtiömiehiltä tai sellaisen yhtiön omistama asunnon arvoa, jota yhtiönmies on käyttänyt omana tai perheen asuntona ko. verovuonna.

Henkilöyhtiön nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksettujen elinkeinotoiminnan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Myös yhtömiehelle maksetut palkat lukeutuvat tähän.

Nopeaa apua lakiasioihin.