Hinnanalennuksen määrä asuntokaupassa määräytyy yleensä virheen korjauskustannusten perusteella, joista tehdään tasonparannusta ja käyttöiän pidennystä koskevat vähennykset.

Hinnanalennuksen määrä asuntokaupassa

Uuden asunnon kauppa

Jos asunnossa on virhe, myyjälle on ensisijaisesti annettava mahdollisuus korjata virhe. Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta taikka jos on painavia syitä olettaa, ettei tällaista oikaisua tulla suorittamaan kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta.

Käytetyn asunnon kauppa

Käytetyn asunnon osalta asuntokauppalain säännökset ovat vähän erilaiset kuin uuden asunnon kaupan osalta. Ostajalla on ensinnäkin asunnon virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Jos virheen korjaamisen suuruus on arviolta 5000 euroa, ei ostaja saa pidättää ”varmuuden vuoksi” 50000 euroa kauppahinnasta. Tämä kauppahinnan pidättämisen mahdollisuus ennakoi tulevaa hinnanalennusta.

Ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen.

Hinnanalennuksen määrä on siis kummassakin tapauksessa ”virhettä vastaava tai muuten virheeseen nähden kohtuullinen” hinnanalennus. Virhettä vastaava hinnanalennus voidaan määritellä virheen korjauskustannusten kautta. Silloin hinnanalennus on ”virhettä vastaava”. Jos virhe on olemassa, mutta sen korjaamiseen ei syystä tai toisesta ryhdytä, voidaan arvioida ”virheeseen nähden määrältään kohtuullinen” hinnanalennus. Hinnanalennuksen määrä on siis aina sopimuksen varainen asia. Ellei hinnanalennuksen määrästä sovita, ratkaisee tuomioistuin riitaantuneen hinnanalennuksen.

Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.