Joko sinulla on patenttihakemus vireillä?

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit Suomessa. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja hakemukseen ei saa lisätä mitään hakemispäivän jälkeen. Patenttihakemus kannattaakin laatia huolella. Hakemuksesta on maksettava hakemusmaksu, vaikka patenttia ei hakemuksen perusteella tultaisikaan myöntämään.

Hakemukseen tarvitaan lomake, jonka saa Patentti- ja rekisterihallitukselta tilaamalla taikka internetistä. Hakemus on annettava kahtena kappaleena ja siihen pitää liittää kolmena kappaleena keksinnön selitys, patenttivaatimukset sekä tiivistelmä. Selitykseen on suotavaa liittää piirustus, jos sillä voidaan havainnollistaa keksintöä. Patenttihakemusta ei saa vireille pelkästään täytetyllä lomakkeella taikka piirustuksella. Selityksen tulee olla niin selvä, että alan ammattimies sen perusteella pystyy käyttämään keksintöä. Myönnetty patentti voidaan epäselvän selityksen perusteella mitätöidä.

Patenttivaatimuksen tulee täsmällisesti ilmaistuna kertoa se, mitä patentilla halutaan suojata. Selityksestä ja patenttivaatimuksista laadittu tiivistelmä on tarkoitettu tekniikan tietolähteeksi, eikä sille anneta muuta merkitystä.

Hakemukseen on liitettävä yhtenä kappaleena lausunto hakijan oikeudesta keksintöön, jos hakija on joku muu kuin keksijä. Keksijän nimi on hakemuksessa aina mainittava. Lausunnosta käy esim. luovutusasiakirja, jolla keksijä luovuttaa oikeutensa keksintöön hakijalle. Valtakirja on tarpeen liittää hakemukseen silloin, jos hakijaa edustaa patenttiasiamies.

Hakemus on laadittava suomeksi tai ruotsiksi. Hakemus voidaan laatia myös englanniksi, jos kysymyksessä on ensimmäinen kyseistä keksintöä koskeva hakemus. Ennen julkiseksi tuloa hakemus on kuitenkin käännettävä suomeksi tai ruotsiksi. Muillakin kielillä hakemuksen saa tehdä, mutta tutkittavaksi sitä ei oteta, ennen kuin se on käännetty suomen tai ruotsin kielelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.