Ihmisten väliset riidat voitaisiin usein sopia ilman oikeudenkäyntiäkin. On kuitenkin olemassa tiettyjä asioita, joita ei voida hoitaa asianosaisten sovinnoin.

Tällaisia ovat asiat, joihin liittyy julkinen intressi. Julkinen intessi voi olla esimerkiksi lapsen etu. Viranomaisten on valvottava lapsen edun toteutumista. Indispositiivisia asioita ovatkin esimerkiksi holhous- ja isyysasiat. Tällaisissa asioissa asianosaisina esiintyvien aikuisten sopimusvapautta on rajoitettava. Näitä asioita kutsutaan indispositiivisiksi, eli virallisvalvointaisiksi riita-asioiksi. Laeissa käytetään nimitystä ”asia, jossa sovinto ei ole sallittu”.

Vaikka virallisvalvontainen asia olisi sinänsä riidaton, vaatii se kuitenkin viranomaisen myötävaikutusta. Esimerkiksi avioeroa ei voida pätevästi tehdä sopimuksin, vaan se vaatii aina viranomaisen päätöksen. Avioliitto on purkautunut vasta kun tuomioistuin on tuominnut puolisot avioeroon. Pelkällä puolisoiden välisellä sopimuksella avioerosta ei ole oikeusvaikutuksia.

Indispositiivisissa asioissa asianosaiset eivät voi vapaasti päättää esitettävistä todisteista tai tuomion perusteluista. Toisin kuin dispositiivisissa riita-asioissa, myöskään asianosaisen kanteen myöntäminen tai tosiseikan tunnustaminen ei määrää tuomion lopputulosta. Tuomioistuin ei siis ole sidottu asianosaisten yksimielisiinkään näkemyksiin asian ratkaisusta. Kanteen hyväksyminen vaatii, että kaikki lain edellyttämät seikat on näytetty toteen.


Lue lisää dispositiivisesta riita-asiasta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.