Indispositiivinen riita-asia

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ›

Pääsääntö riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) on, että hävinnyt osapuoli korvaa kaikki vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Eli jos häviät, maksat. Kulujen on oltava tarpeellisia sekä kohtuullisia. Joskus asia on kuitenkin voinut olla oikeudellisesti niin epäselvä, että tuomioistuin katsoo hävinneellä osapuolella olleen perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Tällöin asianosaiset vastaavat osaksi tai kokonaan itse kuluistaan. Jos tuomioistuin päättää Lue lisää ›

Indispositiivinen riita-asia ›

Ihmisten väliset riidat voitaisiin usein sopia ilman oikeudenkäyntiäkin. On kuitenkin olemassa tiettyjä asioita, joita ei voida hoitaa asianosaisten sovinnoin. Tällaisia ovat asiat, joihin liittyy julkinen intressi. Julkinen intessi voi olla esimerkiksi lapsen etu. Viranomaisten on valvottava lapsen edun toteutumista. Indispositiivisia asioita ovatkin esimerkiksi holhous- ja isyysasiat. Tällaisissa asioissa asianosaisina esiintyvien aikuisten sopimusvapautta on rajoitettava. Näitä Lue lisää ›

Asianosaisen passiivisuus riita-asiassa ›

Riita-asioiden oikeudenkäynneissä tutkitaan ja ratkaistaan riitaisia asioita asianosaisten välillä ja asian selvittämiseksi on tärkeää, että osapuolet ovat paikalla asiaa käsiteltäessä. Näin ollen asianosaiset lähtökohtaisesti määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään suulliseen valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn sakon uhalla, ellei syystä tai toisesta katsota, että asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo ei asian valmistelemiseksi ja selvittämiseksi ole tarpeen.   Indispositiivinen riita-asia  Indispositiivisissa riita-asioissa, eli Lue lisää ›