Pääsääntö riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) on, että hävinnyt osapuoli korvaa kaikki vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Eli jos häviät, maksat. Kulujen on oltava tarpeellisia sekä kohtuullisia. Joskus asia on kuitenkin voinut olla oikeudellisesti niin epäselvä, että tuomioistuin katsoo hävinneellä osapuolella olleen perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Tällöin asianosaiset vastaavat osaksi tai kokonaan itse kuluistaan. Jos tuomioistuin päättää jättää asian tutkimatta, kantajan katsotaan hävinneen, ja hän joutuu maksamaan kulut.

Tuomioistuin voi joskus viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittujen kulujen määrää. Näin voidaan tehdä, jos olisi ilmeisen kohtuutonta, että asianosainen joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Korvattavien kulujen määrää voidaan siis kohtuullistaa. Kohtuullistaminen tapahtuu kokonaisarvioinnin perusteella. Huomioon tulee ottaa oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys asianosaisille.

Oikeudenkäynnissä ei aina ole selvää voittajaa ja häviäjää. Oikeudenkäynti voi päättyä myös ”tasapeliin”. Toinen asianosainen voi voittaa osan vaatimuksista ja toinen osan. Kanne voidaan hyväksyä myös vain osittain. Tällöin pääsääntöisesti molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan.

Asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu (indispositiivinen asia), asianosaiset pääsääntöisesti vastaavat itse kuluistaan. Erityisestä syystä tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa asianosaisen korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.


Lue lisää oikeudenkäyntikuluista.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.