Oikeudenkäyntikulut

Riita-asian hävinneen osapuolen vastuu kuluista ›

Hävinneen osapuolen vastuu kuluista on pääsääntö oikeudenkäyntikuluvastuun määräytymisessä. Kysymys kulujen korvaamisesta käsitellään usein pääasian yhteydessä, mutta se voidaan käsitellä myös erikseen. Oikeudenkäyntikulunsa korvattavaksi haluavan asianosaisen on sitä siviiliasioissa nimenomaan vaadittava, jotta tuomioistuin voisi ottaa asiaan kantaa. Pääsääntönä kulujen korvaamisessa on, että hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Hävinneen osapuolen Lue lisää ›

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut riita-asiassa? ›

Oikeudenkäyntikulut ovat usein merkittävin syy siihen, miksi oikeusprosessia ei koskaan aloiteta. Päästääntöisesti hävinnyt osapuoli on kuitenkin velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolen oikeudenkäynnin aiheuttamista tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset kulut. Kuitenkin asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Asioita, joissa asianosaisten sovinto ei Lue lisää ›

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ›

Pääsääntö riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) on, että hävinnyt osapuoli korvaa kaikki vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Eli jos häviät, maksat. Kulujen on oltava tarpeellisia sekä kohtuullisia. Joskus asia on kuitenkin voinut olla oikeudellisesti niin epäselvä, että tuomioistuin katsoo hävinneellä osapuolella olleen perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Tällöin asianosaiset vastaavat osaksi tai kokonaan itse kuluistaan. Jos tuomioistuin päättää Lue lisää ›

Oikeudenkäyntikulut: Mistä oikeudenkäyntikulut koostuvat? ›

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan kaikkia asianosaiselle oikeudenkäynnistä aiheutuvia menoja. Ne jaetaan vielä oikeudenkäyntimaksuihin ja asianosaiskuluihin. Oikeudenkäyntimaksut ovat korvausta valtiolle oikeuslaitoksen palvelujen käyttämisestä. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada oikeussuojaa, maksut ovat kohtuullisia. Valtiolle oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset katetaankin pääosin verovaroin. Kussakin oikeusasteessa (käräjä-, hovi-, korkein oikeus) peritään omat oikeudenkäyntimaksut. Maksut ovat kiinteitä. Ne nousevat edettäessä korkeampiin oikeusasteisiin, eli hovioikeudessa Lue lisää ›