Muutoksenhaku

Ennakkopäätösvalituksen tekeminen ›

Miten ennakkopäätösvalituksen tekeminen käytännössä tapahtuu? Ennakkopäätösvalitukseen haetaan ensin suostumus vastapuolelta ja sen jälkeen valituslupa KKO:sta. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen Ennakkopäätösvalituksella tarkoitetaan valitusta, joka tehdään käräjäoikeuden ratkaisusta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Ennakkopäätösvalituksen taustalla oleva idea on siinä, että hankaliin oikeudellisiin kysymyksiin voitaisiin saada nopeammin ennakkoratkaisu sellaisissa tilanteissa, missä osapuolet ovat yhtä mieltä ennakkoratkaisun tarpeellisuudesta. Ennakkopäätösvalituksella hypätään yhden vaiheen yli. Lue lisää ›

Valitus korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa ›

Jos hovioikeus on ratkaissut asian asianosaisen mielestä virheellisellä tavalla, tämä voi valittaa päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Valittaminen korkeimpaan oikeuteen edellyttää kuitenkin aina valituslupaa. Asianosaisella on oikeus hakea valituslupaa 60 päivän ajan hovioikeuden ratkaisun saamisesta. Lupaa haetaan laatimalla valituskirjelmä, johon sisällytetään valituslupahakemus. Valituslupahakemuksessa on ensinnäkin ilmaistava hovioikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan. Siinä on myös mainittava peruste, jonka Lue lisää ›

Yleistä muutoksenhausta riita-asiassa ›

Asianosaisella on mahdollisuus valittaa tuomioistuimen ratkaisusta, jos se asianosaisen mielestä on väärä. Jokaiselle on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Oikeus hakea muutosta, eli valittaa tuomiosta, sisältyy tähän oikeuteen. Suomessa on kolmiportainen muutoksenhakujärjestelmä. Käräjäoikeuden tuomiosta haetaan muutosta hovioikeudelta. Hovioikeuden tuomiosta taas haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta. Valittaminen hovioikeuteen vaatii jatkokäsittelylupaa. Myös valittaminen korkeimpaan oikeuteen edellyttää aina Lue lisää ›

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä ›

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä tehdään hovioikeuteen. Valitus käräjäoikeuden päätöksestä voidaan tehdä myös suoraan Korkeimpaan oikeuteen, mutta tämä on poikkeustilanne. Silloin kyseessä on niin sanottu ennakkopäätösvalitus ja valitukselle tarvitaan Korkeimman oikeuden myöntämä valituslupa. Kun käräjäoikeus on antanut tuomionsa, siihen voidaan hakea muutosta. Ensimmäiseksi on ilmoitettava tyytymättömyydestä tuomioon. Sen laiminlyönnin seurauksena on muutoksenhakuoikeuden menettäminen. Tyytymättömyyttä voi ilmoittaa sekä Lue lisää ›

Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ›

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taataan tietyt ihmisoikeudet jokaiselle sopimusvaltioiden kansalaiselle. Jokaisella, joka kokee valtion viranomaisen loukanneen ihmisoikeussopimuksella turvattuja ihmisoikeuksiaan, on oikeus tehdä asiasta valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vaikka valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdään useimmiten tuomioistuimen päätöksestä, valituksen kohteena on aina valtio. Valituksen edellytyksenä on, että valittaja on käyttänyt kaikki tehokkaat kotimaiset muutoksenhakukeinot. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti kaikkien oikeusasteiden läpikäymistä käräjäoikeudesta hovioikeuden Lue lisää ›

Tuomion oikaisu ›

Tuomioistuimen on korjattava tuomiossa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin rinnastettava selvä virhe (OK 24:10). Ensinnäkin tuomioistuimen on korjattava tuomioon lipsahtanut kirjoitus- tai laskuvirhe. Toiseksi oikaista tulee kirjoitus- tai laskuvirheeseen rinnastettavissa oleva selvä virhe. Tällä tarkoitetaan teknisluonteista virhettä, jonka vuoksi tuomioasiakirja on saanut sisällön, jota ei todella tuomittu. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi sekaannukset ja Lue lisää ›