Dispositiivinen riita-asia

Asianosaisen passiivisuus riita-asiassa ›

Riita-asioiden oikeudenkäynneissä tutkitaan ja ratkaistaan riitaisia asioita asianosaisten välillä ja asian selvittämiseksi on tärkeää, että osapuolet ovat paikalla asiaa käsiteltäessä. Näin ollen asianosaiset lähtökohtaisesti määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään suulliseen valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn sakon uhalla, ellei syystä tai toisesta katsota, että asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo ei asian valmistelemiseksi ja selvittämiseksi ole tarpeen.   Indispositiivinen riita-asia  Indispositiivisissa riita-asioissa, eli Lue lisää ›

Mikä on väittämistaakka? ›

Dispositiivisessa riita-asiassa ratkaisu saadaan perustaa vain niihin seikkoihin, joihin asianosaiset ovat itsevedonneet. Asianosaisen esittämät oikeustosiseikat sitovat tuomioistuinta. Tuomioistuin ei saa perustaa tuomiotaan seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut. Pelkkä maininta oikeustosiseikan olosta ei riitä, vaan asianosaisen tulee todella vedota siihen. Tällä turvataan se, että vastapuoli ymmärtää, että seikka voidaan panna tuomion perustaksi. Väittämistaakka koskee niin Lue lisää ›

Prekluusio ›

Prekluusiolla tarkoitetaan sitä, että tiettyjen edellytysten vallitessa asianosainen menettää oikeutensa esittää uusia seikkoja ja todisteita tietyssä menettelyn vaiheessa. Dispositiivisessa riita-asiassa eli asiassa, jossa sovinto on sallittu, asianosainen ei saa pääkäsittelyssä vedota sellaiseen seikkaan, johon hän ei valmistelussa ole vedonnut. Uusia todisteita ei enää valmistelun jälkeen voi ilmoittaa. Vedotakseen uuteen seikkaan pääkäsittelyssä tulee asianosaisen saattaa todennäköiseksi, Lue lisää ›

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ›

Pääsääntö riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) on, että hävinnyt osapuoli korvaa kaikki vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Eli jos häviät, maksat. Kulujen on oltava tarpeellisia sekä kohtuullisia. Joskus asia on kuitenkin voinut olla oikeudellisesti niin epäselvä, että tuomioistuin katsoo hävinneellä osapuolella olleen perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Tällöin asianosaiset vastaavat osaksi tai kokonaan itse kuluistaan. Jos tuomioistuin päättää Lue lisää ›

Dispositiivinen riita-asia ›

Riita-asiat ovat usein sellaisia, että asianosaiset voisivat sopia riidat keskenäänkin ilman oikeudenkäyntiä. Tällaisessa riidassa on usein kyse esimerkiksi rahasta. Tällaisia asioita kutsutaan dispositiivisiksi, eli tahdonvaltaisiksi riita-asioiksi. Laeissa käytetään nimitystä ”asia, jossa sovinto on sallittu”. Tahdonvaltaisissa riita-asioissa asianosaiset voivat käyttää sopimisvaltaansa myös oikeudenkäynnissä. He voivat esimerkiksi itse päättää, miten he kantaansa perustelevat, ja mitä todisteita he Lue lisää ›