Kanne

Tuomioperusteet ja kanneperusteet ›

Tuomioperusteet ovat niitä seikkoja, joihin tuomio perustuu. Seikoilla tarkoitetaan tiettyä tosiallista olotila/ historiallista tapahtumainkulkua. Kysymys ei kuitenkaan ole sellaisista (todistus)tosiseikoista, joilla on merkitystä ainoastaan todisteena, vaan seikoilla tarkoitetaan sellaisia oikeustosiseikkoja, joilla asianosaiset ovat perustelleet vaatimuksiaan ja joihin hyväksyvän tuomion tuomiolauselmasta ilmenevä lopputulos perustuu. Kanteen perusteeksi vedotut oikeustosiseikat= kanneperute Tuomion perusteeksi vedotut oikeustosiseikat = tuomioperusteet Tosiasiaperusteet Lue lisää ›

Kanteesta luopuminen siviiliprosessissa ›

Kanteesta luopuminen tarkoittaa luopumista lopullisesti oikeudestaan esittää kanteessa tarkoitettua vaatimusta. Kun kantaja luopuu, kanne hylätään tuomiolla. Tuomion oikeusvoimavaikutus estää kantajaa nostamasta uutta kannetta kyseessä olevassa asiassa. Oikeusvoimavaikutus riippuu kuitenkin siitä, onko käsiteltävä riita-asia dispositiivinen (sovinto on sallittu) vai indispositiivinen (sovinto ei ole sallittu). Indispositiivisessa tuomioistuinkäsittelyssä noudatetaan virallisperiaatetta, eikä yksityinen asianosainen voi määrätä oikeudenkäynnin kulusta. Merkitystä Lue lisää ›

Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta ›

Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta esitellään tässä artikkelissa. Pääsääntöisesti kannetta ei saa muuttaa: Kanteen muutoskielto prosessin kestäessä on pääsääntö Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta – supistaminen Kantajalla ei ole oikeutta muuttaa kanneperusteena olevaa oikeustosiseikastoa siten, että asian sen johdosta muuttuu toiseksi. Kantaja voi kuitenkin supistaa kannetta, esimerkiksi peruuttamalla jonkin vaatimuksensa. Siihen voidaan myös täydennyksiä, selvennyksiä sekä oikaisuja, jotka ovat vähäisiä Tuomioistuimen Lue lisää ›

Kanteen vastustaminen tai myöntäminen ›

Kanteen vastustaminen tai myöntäminen on vastaajan ilmaisema kanta kanteessa vaadittuun. Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamus, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan. Kanteen vastustaminen tai myöntäminen -merkitys riippuu asiasta Vastaaja voi vastauksessaan joko Lue lisää ›

Kanteen peruuttaminen siviiliprosessissa ›

Kanteen peruuttaminen tarkoittaan kanteen ”pois vetämistä” eli kanteen ajamisen lopettamista. Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamukset, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan. Kanteen peruuttaminen on jutun pois vetämistä Kanteen peruuttamisen seurauksena asian käsittely Lue lisää ›

Kanteen muutoskielto prosessin kestäessä on pääsääntö ›

Kanteen muutoskielto on kielto muuttaa kannetta. Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan (siviilijutuissa, rikosjutuissa syyttäjä tai asianomistaja) esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamuks, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan. Kanne määrittää yleensä sen mitä tuomioistuin yksittäisessä asiassa tutkii ja Lue lisää ›

Kanne määrittää oikeudenkäynnin laajuuden ›

Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan (siviilijutuissa, rikosjutuissa syyttäjä tai asianomistaja) esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamus, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan. Joskus myös vastaaja esittää vastakkaisia vaatimuksia alkuperäistä kantajaa vastaan. Täällaista kannetta kutsutaan vastakanteeksi. Kanne määrittää yleensä Lue lisää ›

Kannevaatimus ›

Kannevaatimus on se osa kannetta, jossa kantaja ilmaisee tuomoistuimelle oikeusseuraamuksen, johon kanteellaan pyrkii. Kanteet jaetaan suoritus- eli velvoittamiskanteisiin, vahvistuskanteisiin ja muotoamiskanteisiin. Jako on tehty juuri vaatimusten mukaan. Kantaja voi esim. vaatia jotakin suoritusta. Kantaja voi myös vaatia muuttamaan jotakin oikeussudetta tai vaatia jonkun suoritusvelvollisuuden asettamista. Kannevaatimus ja kannetyyppi Kannevaatimuksella tarkoitetaan kanteen osaa, jossa kantaja ilmaisee Lue lisää ›

Vastine ›

Kantajan kanne annetaan vastaajalle tiedoksi haasteella. Vastaaja vastaa haasteeseen kirjallisesti. Vastaaja siis laatii vastineen. Poikkeuksellisesti, esim. jos sen oletetaan nopeuttavan asian käsittelyä, voidaan vastaus tehdä myös suullisesti. Vastauksessaan vastaaja esittää oman mielipiteensä kantajan vaatimukseen. Hän voi joko kiistää tai myöntää kanteen. Hän voi myös esimerkiksi osaksi myöntää asian olevan, kuten kantaja väittää, mutta kiistää kanteen Lue lisää ›

Kanne ja haaste ›

Kanteella tarkoitetaan vaatimusta, jonka kantaja kohdistaa vastaajaan. Se on ikään kuin pyyntö tuomioistuimelle saada tietynlainen tuomio. Esimerkiksi vaaditaan tuomioistuimelta, että virheelliseksi osoittautunut kauppa puretaan, tai vastapuoli tuomitaan maksamaan vahingonkorvausta kantajalle. Kanne nostetaan riita-asiassa haasteella. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Kun kantaja toimittaa kanteen haastehakemuksella tuomioistuimelle, tuomioistuin antaa sen haasteena tiedoksi vastaajalle. Lue lisää ›