Kanteen peruuttaminen tarkoittaan kanteen ”pois vetämistä” eli kanteen ajamisen lopettamista. Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamukset, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan.

Kanteen peruuttaminen on jutun pois vetämistä

Kanteen peruuttamisen seurauksena asian käsittely raukeaa ja asia jää silleensä. Kanteen peruuttaminen ei vaikuta uuden kanteen nostamiseen. Uuden kanteen nostaminen on mahdollista aina kun edellytykset täyttyvät, eikä peruuttaminen näin ollen estä uuden kanteen vireille panoa.

Jos kantaja peruuttaa kanteensa sen jälkeen, kun vastaaja on vastannut, on kysymys vastaajan vaatimuksista kuitenkin ratkaistava. Tämä koskee asioita joissa sovinto on sallittu. Vastaajalle on annettava tilaisuus päättää haluaako hän asian ratkaistavaksi. Jos vastaaja ei halua, voidaan asiaa jättää silleensä. Jos kuitenkin vastaaja haluaa estää kanteen peruuttamisen, on tämän vaadittava asian ratkaisemista.

Kanne on peruutettava ennen kuin tuomioistuin antaa asiassa lopullisen ratkaisuna. Jos asian käsittely jätetään silleensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa, on hänen kuitenkin korvattava vastapuolelle aiheutuneen kulut. Tästä pääsäännöstä poiketaan vain erityisistä syistä.

Kanteen peruuttamista ei ole esimerkiksi se, että kantaja saman asian sisällä rajoittaa vaatimustaan tai luopuu vetoamasta johonkin aikaisemmin vedottuun seikkaan.

Lue lisää kanteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.