Pääsääntöisesti kannetta ei saa muuttaa. Joissain tapauksissa kanteenmuutoskiellosta voidaan kuitenkin lain nojalla poiketa.

Poikkeukset kanteenmuutoskiellosta – supistaminen

Kantajalla ei ole oikeutta muuttaa kanneperusteena olevaa oikeustosiseikastoa siten, että asian sen johdosta muuttuu toiseksi. Kantaja voi kuitenkin supistaa kannetta, esimerkiksi peruuttamalla jonkin vaatimuksensa. Siihen voidaan myös täydennyksiä, selvennyksiä sekä oikaisuja, jotka ovat vähäisiä

Tuomioistuimen on tarvittaessa ratkaistava, onko kysymys sallitusta kanteen oikaisusta tai täydentämisestä vai kielletystä kanteen muuttamisesta. Oikeudenkäynnin kohde määräytyy lähtökohtaisesti haastehakemuksessa yksilöidyn kannevaatimuksen ja sen perusteluiden kautta.

Muutokset oikeudenkäynnin aikana

Vaikka uusien vaatimusten tekoa pidetäänkin kiellettynä kanteen muuttamisena, ovat tietyt kannevaatimusten muutokset kuitenkin sallittuja. Kantaja voi esim. vaatia oikeudenkäynnin aikana muuta kuin alkuperäistä suoritusta, jos olosuhteet ovat oikeudenkäynnin aikana muuttuneet, tai jos olosuhteiden muutos tulee kantajan tietoon vasta oikeudenkäynnin edetessä.

Kantaja voi  myös vaatia oikeudenkäynnin aikana esikysymyksenä asianosaisten välisen riitaisen oikeussuhteen vahvistamista, jos sen selvittäminen on tarpeen pääasian ratkaisemiseksi. Kantaja voi oikeudenkäynnin aikana vaatia myös alkuperäiselle kannevaatimukselleen korkoa tai esittää uuden tai vaihtoehtoisen vaatimuksen.

Jos riitainen oikeussuhde vaaditaan vahvistettavaksi, tehdään sivuvaatimus tai vaatimus korosta vasta pääkäsittelyssä, vaatimus on jätettävä tutkimatta, jos sen tutkiminen viivyttää asian käsittelyä. Tällaisia vaatimuksia ei voida myöskään tehdä ylemmässä tuomioistuimessa.

Sallitut poikkeukset kanteenmuutoskiellosta edellyttävät, että vastaaja on saanut tilaisuuden vastata kanteeseen myös muutetuilta osin.

Kysy neuvoa kanteen muuttamisesta lakimiehiltä.


Lue lisää kanteenmuutoskiellosta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.