Kanteenmuutoskielto on kielto muuttaa kannetta. Kanne -nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan (siviilijutuissa, rikosjutuissa syyttäjä tai asianomistaja) esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamus, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan.

Kanne määrittää yleensä sen mitä tuomioistuin yksittäisessä asiassa tutkii ja kuinka laajasti. Siviilijutuissa ei yleensä voida tuomiota kantajalle muuta, kuin mitä kanteessa on vaadittu. Oikeus ei myöskään perusta tuomioitaan, kuin niihin seikkoihin, joihin asianosaiset ovat vedonneet.

Kanteella on näin ollen suurtakin merkitystä tuomion ja osapuolten oikeusaseman kannalta.

Kanteenmuutoskielto on pääsääntö

Kanteen muuttaminen on sellaisten uusien seikkojen esittämistä, joiden vuoksi asia muuttu toiseksi. Asia muuttuu toiseksi, jos kantaja muutta kanteen perusteena olevaa oikeustosiseikastoa, eli vetoaa kanteen tueksi sellaiseen oikeudelliseen asiantilaan, johon tämä ei alkuperäisessä kanteessaan vedonnut. Tällainen kanteen muuttaminen on pääsääntöisesti kielletty. Kannetta voidaan muuttaa myös siten, että kantaja tekee uuden vaatimuksen tai vaatii jotakin lisää. Tällainenkin kanteen muuttaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Jotta kanteen muuttaminen olisi sallittua, on se yleensä tehtävä jo valmisteluvaiheessa. Kanteen muutoskiellolla turvataan oikeudenkäynnin keskittäminen ja jatkuvuus.

Kanteenmuutoskielloista ja niiden poikkeuksista on säädetty tarkasti lainsäädännöllä. Uusien todisteiden esittäminen ei ole kanteen muuttamista, jos perusteena olevia oikeustosiseikkoja ei muuteta. Kyseessä ei ole kanteen muutos myöskään silloin, kun kantaja:

1) vaatii muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, milloin vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan;

2) vaatii vahvistettavaksi sellaisen oikeussuhteen, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää, sekä

3) vaatii korkoa tai tekee muun sivuvaatimuksen taikka uudenkin vaatimuksen, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta.


Lue lisää kanteesta ja oikeudenkäynnin laajuudesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.