Kanne nimitystä käytetään oikeusjutun kantajan (siviilijutuissa, rikosjutuissa syyttäjä tai asianomistaja) esittämää vaatimusta vastaajan tuomitsemista. Kanteen osat ovat vaatimus ja perusteet. Kannevaatimuksessa esitetään se oikeusseuraamus, johon kantaja pyrkii. Perusteissa taas esitetään perusteet, joissa esitetään se konkreettinen tapahtumainkulku, johon vaatimus perustetaan.

Joskus myös vastaaja esittää vastakkaisia vaatimuksia alkuperäistä kantajaa vastaan. Täällaista kannetta kutsutaan vastakanteeksi.

Kanne määrittää yleensä sen mitä tuomioistuin yksittäisessä asiassa tutkii ja kuinka laajasti. Siviilijutuissa ei yleensä voida tuomiota kantajalle muuta, kuin mitä kanteessa on vaadittu. Oikeus ei myöskään perusta tuomioitaan, kuin niihin seikkoihin, joihin asianosaiset ovat vedonneet.

Kannetyypit eri prosessilajeissa

Riita-asioissa kannetyyppejä ovat; suorituskanne, vahvistuskanne sekä muotoamiskanne. Hallintoriita-asioissa on vastaavia kannemuotoja. Rikosasioiden kanne poikkeaa monilta osin riita-asioiden kanteesta. Rikosjutuissa peruste on rangaistavaksi säädetty teko tai laiminlyönti. Vaatimusosa kanteessa sisältää yleensä rangaistusvaatimuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen. Syyttäjä ei kuitenkaan aja asianomistajan vahingonkorvauvaatimusta rikosasian yhteydessä jos se on riitainen. Jos syyttäjä kantaa rikosasiaa, etkä ole oikeutettu oikeusapuun kannattaa sinun kuitenkin pyytää lakimieheltä neuvoa vahingonkorvausvaatimuksen laatimiseen. Voit esittää sen itsekin oikeudelle.

Kanne rajaa jutussa esitettyä todistelua. Asian käsittelyssä ei kannata esittää todistelua, joka ei liity vaatimuksiin.

Kanteen muutoskielto

Kannetta ei pääsääntöisesti saa muuttaa. Tällä turvataa vastaajan mahdollisuus valmistautua ja vastata itseään koskeviin vaatimuksiin. Kanteen muuttaminen voi kuitenkin olla mahdollista jos kanteen muuttamisen peruste on tullut tietoon oikeudenkäynnin kestäessä.


Lue lisää kannevaatimuksesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.