Kannevaatimus on se osa kannetta, jossa kantaja ilmaisee tuomoistuimelle oikeusseuraamuksen, johon kanteellaan pyrkii.

Kanteet jaetaan suoritus- eli velvoittamiskanteisiin, vahvistuskanteisiin ja muotoamiskanteisiin. Jako on tehty juuri vaatimusten mukaan. Kantaja voi esim. vaatia jotakin suoritusta. Kantaja voi myös vaatia muuttamaan jotakin oikeussudetta tai vaatia jonkun suoritusvelvollisuuden asettamista.

Kannevaatimus ja kannetyyppi

Kannevaatimuksella tarkoitetaan kanteen osaa, jossa kantaja ilmaisee tuomioistuimelle oikeusseuraamuksen, johon hän kanteellaan pyrkii. Tällainen seuraamus voi olla esimerkiksi se, että toinen henkilö velvoitetaan maksamaan jokin maksu.

Vahvistuskanteita taas ovat kanteet, joissa vaaditaan tietyn oikeussuhteen olemassaolon tai puuttumisen vahvistamista. Tällaisella kanteella vaaditaan vahvistettavaksi, että kantajalla on tietty subjektiivinen oikeus vastapuolta vastaan tai että vastapuolella ei ole tiettyä oikeutta kantajaa vastaan.

Muotoamiskanteella puolestaan pyritään jonkin olemassa olevan oikeustilan tai oikeussuhteen muuttamiseen. Muotoamiskanteet ovat yleisiä etenkin perheoikeuden alueella. Merkittävimpiä perheoikeudellisia muotoamiskanteita ovat isyyden vahvistamista ja kumoamista koskevat kanteet sekä elatuspäätösten muuttamiskanteet.

Kanneperuste

Vaatimukset kaipaavat usein seurakseen hyviä perusteluja. Kanteen toinen osa on kanneperuste, jossa kantaja perustelee, miksi tuomioistuimen pitäisi hyväksyä hänen kannevaatimuksensa. Yhdessä kannevaatimus ja kanneperuste muodostavat kanteen.

Kantajan on kanteensa menestymiseksi osoitettava, että hänellä on todellinen oikeussuojan tarve ja hänen on myös esitettävä kannevaatimuksensa perusteeksi se tapahtumainkulku, jonka perusteella kanteen mukaista lopputulosta vaaditaan.

Kanne – käsittely – tuomio

Jos kanteet menestyvät, oikeudenkäynnin tuloksena on joko suoritus-, vahvistus- tai muotoamistuomio. Riita-asian käsittely tuomioistuimessa perustuu kantajan ja vastaajan vaatimuksille ja väitteille. Tuomioistuin tutkii siis jutun vain niiltä osin, kuin mihin asianosaiset ovat vedonneet. Tuomioistuin on sidottu kannevaatimukseen. Se ei siis voi tuomita muuta tai enempää kuin asianosainen on vaatinut.

Vaatimusten esittämisessä ja perusteluiden laatimisessa kannattaakin tukeutua ammattilaiseen.


Lue lisää kanteesta ja haasteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.