Kanteesta luopuminen tarkoittaa luopumista lopullisesti oikeudestaan esittää kanteessa tarkoitettua vaatimusta. Kun kantaja luopuu, kanne hylätään tuomiolla. Tuomion oikeusvoimavaikutus estää kantajaa nostamasta uutta kannetta kyseessä olevassa asiassa. Oikeusvoimavaikutus riippuu kuitenkin siitä, onko käsiteltävä riita-asia dispositiivinen (sovinto on sallittu) vai indispositiivinen (sovinto ei ole sallittu). Indispositiivisessa tuomioistuinkäsittelyssä noudatetaan virallisperiaatetta, eikä yksityinen asianosainen voi määrätä oikeudenkäynnin kulusta.

Merkitystä asian laadulla

Jos kysessä on riita-asia, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuin hylkää kanteen pelkästään kantajan luopumisilmoituksen perusteella. Luopuminen tapahtuu kuitenkin näissä asioissa usein niin, että kantaja ei anna kirjallista lausumaa, eikä saavu käsittelyyn. Dispositiivisissa asioissa kanteesta voi luopua myös muutoksenhakuasteessa siltä osin kuin asia on saatettu muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi.

Riita- asioissa, joissa asianosaisten sovinto ei ole sallittu, kannetta ei voi hylätä pelkästään kantajan luopumisen perusteella. Tästä johtuen kanteesta luopuminen ei ole tällaisissa asioissa mahdollista samalla tavoin kuin dispositiivisissa asioissa. Kantajan luopumisilmoitus onkin indispositiivisissa asioissa tulkittavissa kanteen peruuttamiseksi, minkä seurauksena kanne jätetään sillensä. Samaa asiaa koskeva uusi kanne voidaan siis nostaa milloin vain, jos vain kanteen nostamisen edellytykset ovat edelleen käsillä.

Kanteesta luopuminen tarkoittaa siis kantajan luopumista kanteessa esittämistään vaatimuksista. Luopumisen seurauksena kanteen hylkääminen tuomiolla on mahdollista kuitenkin ainoastaan dispositiivisissa riita-asioissa. Indispositiivisissa riita-asioissa luopuminen on mahdollista, mutta asiaa ei voida hylätä tuomiolla vaan asia jää sillensä.

Kanteesta luopuminen on syytä erottaa kanteen peruuttamisesta. Peruuttamisessa asia on vielä mahdollista saattaa tuomioistuimen käsittelyyn tiettyjen edellytysten vallitessa. Luopuminen on tietyissä olosuhteissa lopullista.


Lue lisää kanteen peruuttamisesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.