Isännöitsijän huolimattomuus voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen taloyhtiötä tai osakkeenomistajaa kohtaan, jos huolimattomuus aiheuttaa vahinkoa.

Isännöitsijän huolimattomuus

Isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Isännöitsijällä on siis kaikkia tehtäviä hoitaessaan ns. yleinen huolellisuusvelvoite. iIännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Sama on velvollisuus, jos isännöitsijä rikkoo muuta lakia tai yhtiöjärjestystä ja näin aiheuttaa vahinkoa.

Jos isännöitsijän väitetään rikkoneen yleistä huolellisuusvelvoitettaan, pitää vahingon kärsijän lähtökohtaisesti näyttää isännöitsijän tahallisuus tai huolimattomuus. Jos sen sijaan isännöitsijä syyllistyy lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen muuten kuin pelkästään huolellisuusvelvoitteen rikkomisen kautta, vahinko katsotaan lähtökohtaisesti aiheutetuksi huolimattomuudesta. Tämä huolimattomuusolettama kumoutuu, kun menettelystä vastuussa oleva isännöitsijä osoittaa menetelleensä huolellisesti.

Isännöitsijän yleiset tehtävät

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Isännöitsijän erityiset tehtävät

Isännöitsijän muut tehtävät, jotka eivät liity asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyihin yleisiin tehtäviin, ovat sopimuksenvaraisia taloyhtiön ja isännöitsijän välillä. Jos taloyhtiö haluaa palkata isännöitsijän hoitamaan lisää tehtäviä taloyhtiön puolesta, ei sille ole mitään estettä. Jos isännöitsijää pyydetään toimimaan hallituksen puheenjohtajana, siihen pitää olla yhtiöjärjestyksessä määräys taikka kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Nopeaa apua lakiasioihin.