Itseoikaisu viranomaisen päätökseen tarkoittaa viranomaisen itsensä tekemää oikaisua ennen valitusta omaan päätökseensä, joka huomataan virheelliseksi.

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Itseoikaisu tarkoittaa menettelyä, jossa viranomainen korjaa päätöstä sen jälkeen kun asia on ratkaistu. Itseoikaisusäännöstö perustuu hallintolakiin.

Oikaisua viranomaisen päätökseen saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Tätä kutsutaan oikaisuvaatimusmenettelyksi. Tässä menettelyssä viranomaisen päätöksestä on ensin vaadittava oikaisua, ennen kuin päätöksestä saa valittaa. Käytännössä siis se henkilö, jonka oikeuksiin tai velvollisuuksiin päätös vaikuttaa, pyytää ensin viranomaista korjaamaan päätöstä eli tekee oikaisuvaatimuksen. Vasta tähän oikaisuvaatimukseen saadusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, jos päätös ei tyydytä.

Jo annettua päätöstä voidaan korjata joko viranomaisen omasta aloitteesta tai asianosaisen aloitteesta. Viranomaisen aloitteesta korjattavia asioita ovat ensinnäkin teknisluonteiset pienet virheet kuten kirjoitus- tai laskuvirheet. Viranomainen voi korjata oma-aloitteisesti myös päätöksessä olevan asiavirheen.

Nopeaa apua lakiasioihin.