Julkisen palvelun toteuttaminen tapahtuu pääosin julkisin varoin eli verorahoilla. Perustuslain mukaiseesti viimekätinen budjettivalta verovarojen käytöstä on eduskunnalla.

Valtion keskushallintoon voi kuulua perustuslain mukaan valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla voi lisäksi olla alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Eduskunnan alaisesta hallinnosta säädetään erikseen lailla. Julkisille palveluille on ominaista, ettei niiden tarkoituksena pääsääntöisesti ole tuottaa voittoa, vaan mahdollisimman tasapuolista hyvintointia.

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista säädetään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella.

Julkisen palvelun toteuttaminen on osin kuntien vastuulla

Palvelujen tuottamisen ja toteuttamisen rahoittamiseen osallistuvat valtio ja kunnat. Julkiset palvelut voidaan toteuttaa myös yksityisiltä ostettuina palveluina, jolloin katsotaan muodostuvan yksityis-julkinen suhde. Palvelut on järjestetty usein näillä kolmella tavalla; Julkinen sektori voi itse järjestää ja ylläpitää palvelua, palvelu voidaan kilpailuttaa tai tuottaa palvelusetelein. Sellaista julkisen sektorin tehtävää, johon liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä ei kuitenkaan voi ulkoistaa yksityiselle tuottajalle.


Lue lisää hyvinvointivaltiosta.

Lähde §: Suomen Perustuslaki


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.