Hyvinvointivaltio, toiselta nimeltään sosiaalivaltio on valtio, jossa keskusvallalla on keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Hyvinvointivaltio -nimitys tulee lienee siitä, että kaikille kansalaisille taataan hyvinvointipalvelut riippumatta siitä pystyvätkö, haluavatko tai jaksavatko nämä tehdä töitä. Nykyään puhutaan myös hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen nähdään myös kolmannen sektorin tehtäviin tai ainakin sillä on merkittävä rooli. Suuri osa yhteiskunnan järjestettäväksi säädettävistä tehtävistä on nykyään myös kuntien vastuulla.

Hyvinvointivaltiossa pyritään takaamaan perustasoinen hyvinvointi tarjoamalla näille tiettyjä palveluja ja etuuksia. Suomalaisessa yhteiskunnassa on kansainvälisestikin vertailtuna laadukas koulutus- ja terveydenhuoltopalvelut. Meillä taataan myös perustoimeentulo. Esim. asunnottomia on äärettömän vähän ja usien nämäkin ovat itse jättäytyneet pois sosiaalihuollon piiristä.

Hyvinvointivaltio huolehtii

Hyvinvointivaltiossa julkinen valta huolehtii kansalaistensa hyvinvoinnista tarjoten näille erityyppisiä palveluita ja etuuksia. Hyvinvointivaltio huolehtii julkisin varoin esimerkiksi sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta. Hyvinvointivaltiossa julkinen valta ei siis pyri pelkästään järjestyksenpitoon ja hallinnoimaan yksipuolisesti alamaisiaan.

Ihmiselämässä on vaiheita, joiden aikana hän ei kykene hankkimaan itselleen riittävää elantoa tai pitämään huolta itsestään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sairaus, työttömyys, lapsen syntymä, työkyvyttömyys ja huoltajan menetys yms.  Hädän hetkellä valtio auttaa sosiaalietuuksien kautta. Julkisen vallan tarjoamia tukimuotoja ovat esimerkiksi opintotuki, lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki. Hyvinvointivaltiossa jokaisella kansalaisella on oikeus välttämättömään elintasoon ja huolenpitoon. Jokaisella on myös oikeus terveydenhuollon palveluihin. Julkisella vallalla on lisäksi velvollisuus edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Parhaillaan käydään keskustelua siitä passivoiko nykymuotoinen järjestelmä esim. työttömyystialnteissa.


Suomen Juristit Oy
21.12.2016

Nopeaa apua lakiasioihin.