Kaupan purku viivästyksen seuraamuksena

Kaupan purku on irtaimen kaupassa myyjän viivästyksen perusteella mahdollinen, jos myyjän  sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. Sopimuksen sitovuuden perusperiaate koskee molempia kaupan osapuolia. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta sovitussa ajassa ja myyjän on toimitettava tavara tai palvelu sovitussa määräajassa.

Myyhän viivästyessä tavaran toimittamisessa ostaja voi antaa myyjälle lisäajan tavaran luovutusta varten. Mikäli myyjä ei luovuta tavaraa lisäajankaan kuluessa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa, mikäli myyjä lisäajan kuluessa ilmoitta, ettei pysty luovuttamaan tavaraa annetun ajan puitteissa.

Jos ostaja ei anna myyjälle lisäaikaa, saa ostajaa purkaa kaupa, ellei myyjä luovuta tavaraa kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on vaatinut sopimuksen täyttämistä.

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Olennainen merkitys viivästyksellä on ainakin silloin, kun ostaja tarvitsee tavaraa tai palvelua välittömästi ja sen saamatta jättäminen aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa. Olennaisuutta voi ilmentää myös se, että ostaja päätyy hankkimaan tarvitsemansa muualta. Sopimusrikkomukselta edellytetään myös myyjän tietoisuutta. Myyjähän käsittää asian ainakin silloin, kun ostaja kertoo hänelle viivästymisestä aiheutuvista merkittävistä seurauksista. Tällä annetaan myyjälle mahdollisuus vielä priorisoida toimintojaan.

Jos kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Vahingonkorvaus

Myyjä voi joutua maksamaan ostajalle myös vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Välillistä vahinkoa on tulonmenetys, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden takia. Lisäksi tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu siihen rinnastettava haitta luetaan välilliseksi vahingoksi. Muut vahingot ovat välitöntä vahinkoa. Välillisestä vahingosta myyjä vastaa vain, mikäli vahinko tai viivästys johtuu hänen huolimattomasta menettelystään.

Myyjän ylivoimainen este voi estää sopimuksessa pysymisen ja vapauttaa myyjän vahingonkorvausvastuusta. Jos tavara on luovutettu viivästyneenä, ostaja ei saa purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta ilmoita myyjälle tai kaupan välittäjälle, että hän purkaa kaupan tai haluaa vaatia vahingonkorvausta.

Jos ostaja purkaa kaupan, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.