Kuluttajapalveluksen hinta on oltava kohtuullinen, ellei hinnasta ole sovittu. Yleensä kuluttajapalveluksen hinnasta sovitaan etukäteen. Jos hinnasta ei olla sovittu, on siitä kuitenkin lähtökohtaisesti maksettava se mitä siitä on pyydetty. Yleensä mitä tahansa ei kuitenkaan voi pyytää, koska hinnan määräytymisperusteet ja laskutapa ovat vakioituneet. Näitä määräytymisperusteita on lähtökohtaisesti noudatettava, vaikka hinnasta ei olla sovittu. Yksi laskutapa voi olla ennalta ilmoitettu tuntiveloitus.

Kohtuullisuus

Mikäli kuluttajapalveluksen hintaa tai hinnan laskutapaa ei ole määritelty, hinnan maksamisessa noudatetaan kohtuullisuuden periaatetta. Kohtuullisuuden arviointiin vaikuttaa muun muassa palveluksen laatu, sisältö sekä laajuus. Mikäli aikaisemmin, esimerkiksi markkinoinnin yhteydessä, on annettu tietoja hinnasta, on palveluksen myös oltava näiden annettujen tietojen mukainen.

Palveluksen hinta on maksettava silloin, kun toimeksisaaja sitä vaatii, ellei hinnan maksuajankohtaa ole erikseen sovittu. Isommissa palveluksissa on myös tavallista, että palvelusta maksetaan erittäin palveluksen edetessä.

Kuluttajapalveluksen hinta ilmenee erittelystä

Toimeksisaajan on annettava tilaajalle hinnan erittely, mikäli tilaaja sitä vaatii. Tämä edellyttää, ettei palvelusta suoriteta kiinteään hintaan. Erittelystä on käytävä ilmi, mitä toimenpiteitä suoritus on sisältänyt ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet palveluksen hintaan sekä erilaiset lisäveloitukset.

Hinta-arvio kannattaa pyytää

Kuluttajapalvelussopimukseen liittyvällä hinta- arviolla on merkitystä lopullisen hinnan määräytymisessä. Hinta- arvion mukaista määrää ei saa periä mikäli todellinen hinta jää sen alle. Hinta-arvio ei ole enimmäishinta vaan todellinen hinta voi muodostua sitä korkeammaksikin. Kuitenkin, jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla.

Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää. Tällainen tilanne voi olla edessä esim. korjaustöissä, jossa korjaustyön edetessä ilmenee muutakin viallisuutta, kuin mistä osapuolet olivat tietoisia hinta-arviosta sopiessaan. Tällaisen lisätyön tekemiseen ja hinta-arvion ylittämiseen tarvitaan kuitenkin tilaajan suostumus. Jos syntyy erimielisyys siitä, onko esitettyä rahamäärää pidettävä kiinteänä hintana, enimmäishintana, hinta-arviona vai suuntaa-antavana hintatietona, toimeksisaajan on näytettävä väitteensä toteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.