Kuluttajan palvelussopimukset

Lisätyöt kuluttajapalveluksissa edellyttävät yleensä lupaa ›

Lisätyöt kuluttajapalveluksissa ovat niitä töitä, jotka eivät kuulu varsinaiseen alkuperäiseen toimeksiantoon. Normaalistihan toimeksiannossa sovitaan mitä kuluttaja palvelukseen kuuluu. Tavallista on myös, että toimeksisaaja antaa hinnan, joko kiinteänä, arviona tai enimmäishintana. Lisätyöt kuluttajapalveluksissa kuluttajan suostumuksesta Mikäli palvelusta suoritettaessa toimeksisaaja havaitsee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä, toimeksisaajan on pyydettävä lupa tilaajalta näiden lisätöiden Lue lisää ›

Kuluttajapalveluksen virheet ›

Kuluttajapalveluksen virheet tulevat eteen kun palvelus ei vastaa sisällötään tai muuten sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Kriteerinä sopimuksenmukaisuus Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Se on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee myös kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä Lue lisää ›

Kuluttajapalveluksen viivästys ›

Kuluttajapalveluksen viivästys on tilanne, jossa toimeksisaajan tilaajalle toimittaman palveluksen luovutus viivästyy. Toimeksisaajan on suoritettava sopimuksen mukainen palvelus sopimuksessa sovittuna ajankohtana tai kohtuullisessa ajassa. Kyseessä on viivästys, ellei suoritus ole oikea-aikainen. Kuluttajapalveluksen viivästys Tilaajalla on oikeus vaatia palveluksen suorittamista. Kyseessä voi kuitenkin olla toimeksisaajan puolella oleva ylivoimainen este tai tilanne, jossa palveluksen suorittaminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Lue lisää ›

Kuluttajapalveluksen luovutus perustuu yleensä sopimukseen ›

Kuluttajapalveluksen luovutus tapahtuu yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Se voi tapahtua myös vaadittaessa tai viipymättä. Kuluttajansuojasäännöstössä kuluttajapalveluksella tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Taloelementtien ja rakennusurakoiden kuluttajapalveluksista on erillisisä säännöksiä muihin kuluttajapalveluksiin verrattuna. Kuluttajapalveluksen luovutus ja sen Lue lisää ›

Kuluttajapalveluksen hinta on oltava kohtuullinen ›

Kuluttajapalveluksen hinta on oltava kohtuullinen, ellei hinnasta ole sovittu. Yleensä kuluttajapalveluksen hinnasta sovitaan etukäteen. Jos hinnasta ei olla sovittu, on siitä kuitenkin lähtökohtaisesti maksettava se mitä siitä on pyydetty. Yleensä mitä tahansa ei kuitenkaan voi pyytää, koska hinnan määräytymisperusteet ja laskutapa ovat vakioituneet. Näitä määräytymisperusteita on lähtökohtaisesti noudatettava, vaikka hinnasta ei olla sovittu. Yksi laskutapa Lue lisää ›

Vahingonkorvaus: Viivästys voi oikeuttaa vahingonkorvaukseen ›

Onko vahingonkorvaus mahdollinen viivästyksen vuoksi? Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi. Toimeksisaaja voi vapautua korvausvastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, että viivästys johtuu hänestä riippumattomasta syystä, jota hän ei kohtuudella olisi voinut ottaa huomioon toimeksiantosopimusta tehtäessä. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Lue lisää ›

Vahingonkorvaus: Palveluksen virheellisyys voi oikeuttaa korvaukseen ›

Onko mahdollista saada vahingonkorvausta palveluksen virheen vuoksi? Palveluksen virheellisyydestä johtuen toimeksiannon tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Korvausta on mahdollista saada tilaajalle tai tämän perheenjäsenelle palveluksen virheestä aiheutuneesta henkilö- ja esinevahingosta. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Palveluksen suorittamiseen käytetystä materiaalista muulle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuva vahinko voi tulla Lue lisää ›

Toimeksisaaja: Lisätyöt vain tilaajan luvalla ›

Saako toimeksisaaja tehdä ns. lisätöitä? Toimeksisaaja voi palvelusta suorittaessaan havaita tarpeen lisätöihin, joista ei ole toimeksiantosopimuksessa tilaajan kanssa sovittu. Lisätyöt on usein tarkoituksenmukaista ja tilaajan edun mukaista suorittaa samassa yhteydessä sovittujen toimenpiteiden kanssa. Toimeksisaajan on pääsääntöisesti pyydettävä tilaajalta lupa lisätöiden suorittamiseen. Jos tilaajaa ei kohtuullisessa ajassa tavoiteta, lisätyöt saa suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset Lue lisää ›

Toimeksisaaja: Kieltäytyminen palvelun suorituksesta ›

Saako toimeksisaaja kieltäytyä suorituksesta? Palveluksen hinta voi olla sovittu maksettavaksi etukäteen joko kokonaan tai osaksi. Jos tilaaja ei sovittua ennakkomaksua suorita, on toimeksisaajalla oikeus pidättyä suorituksesta, kunnes hän saa maksun. Suorituksen keskeyttämisestä hänen on viipymättä ilmoitettava tilaajalle. Toimeksisaajan on kuitenkin suoritettava vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet. Toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen niistä ylimääräisistä kustannuksista, jotka suorituksen ennenaikaisesta Lue lisää ›

Palvelussopimus: Palvelusopimuksen purku tai hinnanalennus ›

Hinnanalennus vai palvelussopimuksen purku? Jos virheen oikaisu ei ole mahdollista tai jos oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnanalennus on yleensä ensisijainen keino palvelussopimuksen purkamiseen nähden. Vaikka palveluksen suorittaminen on kesken, saa tilaaja purkaa toimeksiantosopimuksen suorittamatta olevalta osalta, jos on painavia syitä olettaa, että Lue lisää ›