Kuluttajapalveluksen viivästys on tilanne, jossa toimeksisaajan tilaajalle toimittaman palveluksen luovutus viivästyy. Toimeksisaajan on suoritettava sopimuksen mukainen palvelus sopimuksessa sovittuna ajankohtana tai kohtuullisessa ajassa. Kyseessä on viivästys, ellei suoritus ole oikea-aikainen.

Kuluttajapalveluksen viivästys

Tilaajalla on oikeus vaatia palveluksen suorittamista. Kyseessä voi kuitenkin olla toimeksisaajan puolella oleva ylivoimainen este tai tilanne, jossa palveluksen suorittaminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Toimeksisaaja toimitus voi viivästyä esim. silloin kun tämä ei ole saanut itse tilaamiaan tarvikkeita märääajassa. Tilaaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Tilaaja voi pidättää maksun

Tilaajalla on myös oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa viivästystilanteessa. Jos viivästys on olennainen tai jos palvelusta ei suoriteta tilaajan antamassa lisäajassa, tilaajalla on lähtökohtaisesti oikeus purkaa sopimus. Tilaaja voi purkaa sopimuksen hetikin, jos on painavia syitä olettaa, että palveluksen suorittaminen tulee myöhästymään olennaisesti. Tilaajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jollei toimeksisaaja osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.

Tilaajalle aiheutuvan välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Jos palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaaja ei saa purkaa sopimusta eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita toimeksisaajalle, että hän purkaa sopimuksen tai haluaa vaatia vahingonkorvausta.

Tilaajan purkaessa sopimuksen ei hänen kuitenkaan tarvitse ilmoittaa vahingonkorvausvaatimuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.