Kuluttajapalveluksen virheet tulevat eteen kun palvelus ei vastaa sisällötään tai muuten sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Kriteerinä sopimuksenmukaisuus

Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Se on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee myös kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Jos näitä kriteereitä ei täytetä, palveluksessa on virhe. Toimeksisaajan vastuulla on lähtökohtaisesti osoittaa em. kriteerien täyttyminen.

Kuluttajapalveluksen virheet -ilmoitus virheestä

Tilaajan on ilmoitettava virheestä kohtuullisesta ajasta. Virheellisyyden ilmoitus on tehtävä kohtuullinen aika katsotaan alkavaksi siitä kun virhe on havaittu tai kun se olisi kohtuudella pitänyt havaita. Virheellisyyteen ei siten voi vedota milloin tahansa. Jollei virheestä ilmoiteta kohtuullisessa ajassa, tilaaja menettää oikeutensa vedota siihen.

Tilaajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Pidättää saa pääsääntöisesti vain sen verran, mitä määrää vaatimus virheellisyyden perusteella koskisi.

Virheen korjaamista on vaadittava

Tilaajalla on myös oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Toimeksisaaja ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta oikaisun omatoimiseen suorittamiseen, jos tilaaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua toimeksisaajan puolelta.

Hinnanalennus mahdollinen

Tilaajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei voi tulla kysymykseen. Samoin hinnanalennusta saadaan vaatia, jos tällaista virheen oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä. Jos on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen virhe, tilaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelus on vielä suorittamatta. Siltä osin kuin palvelus on suoritettu ja virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen, tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on tilaajan tällöin maksettava toimeksisaajalle sen arvoa vastaava korvaus.

Vahingonkorvaus

Tilaajalla on tietyin edellytyksin oikeus myös vahingonkorvaukseen  henkilö- ja esinevahingoista sekä välillisistä vahingoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.