Kuluttajapalveluksen luovutus tapahtuu yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Se voi tapahtua myös vaadittaessa tai viipymättä.

Kuluttajansuojasäännöstössä kuluttajapalveluksella tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Taloelementtien ja rakennusurakoiden kuluttajapalveluksista on erillisisä säännöksiä muihin kuluttajapalveluksiin verrattuna.

Kuluttajapalveluksen luovutus ja sen ajankohta

Jos palveluksen kohde-esine on palveluksen suorittamista varten toimeksisaajan hallinnassa, palvelus katsotaan luovutetuksi, kun esine palveluksen tultua suoritetuksi on luovutettu tilaajan hallintaan. Muissa tapauksissa palvelus katsotaan luovutetuksi, kun se on suoritettu loppuun.

Jollei ole sovittu, että palvelus on luovutettava määrättynä ajankohtana taikka vaadittaessa tai viipymättä, se on luovutettava palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Kohtuullista aikaa on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon palveluksen laatu ja laajuus. Palvelus, johon liittyvä kohde-esine on palveluksen suorittamista varten toimeksisaajan hallussa, katsotaan luovutetuksi silloin kun esine palveluksen tultua suoritetuksi on luovutettu tilaajan hallintaan. Muutoin palveluksen katsotaan tulleen suoritetuksi kun se on tehty loppuun. Palvelus voidaan katsoa suoritetuksi myös vaikka esimerkiksi viimeistelytöitä ei ole vielä suoritettu loppuun.

Sopimusehtoihin voi sisältyä maininta erillisestä luovutuskatselmuksesta, jonka suorittamisen jälkeen palveluksen voidaan katsoa tulleen luovutetuksi. Luovutuskatselmus onkin suositeltava tapa osapuolten kesken varmistua siitä, että lopputulos on molempia osapuolia tyydyttävä.

Nopeaa apua lakiasioihin.