Lain implementaatio eli lakien käyttöönotto ja soveltaminen vaikuttaa siihen miten lakia käytännössä noudatetaan. Lain implementaatiolla tarkoitetaan julkisen organisaation toimijoiden menettelytapoja säännöksen noudattamiseksi, sekä näiden toimijoiden ja kohdetahojen välistä vuorovaikutusta.

Laki on usein säädetty väline jonkun ongelman korjaamiseksi. Se, kuinka hyvin vaikutukset toteutuvat riippuu aivan ensinnä siitä, miten etulinjan toimijat ottavat lain vastaan ja käyttävä sitä työssään. Onko lakiuudistuksesta viranomaisilla työpaikkakoulutus? Kuka valvoo ja seuraa lain toteutumista? Riittääkö virkamiesten työmoraali toimimaan lainmukaisesti, vaikka säännös on vastoin omaa käsitystä? Onko resursseja riittävästi?

Lain implementaatio käytännössä

Lain soveltaminen määrittää viime kädessä lain vaikutukset. Voi olla niin, että vaikutusten arvioinnin lisäksi lain implementoinnin ennustaminen on valmistelutyön vaikein osa. Miten lain soveltamista voi arvioida henkilö, joka ei ole kyseisessä toimessa itse toiminut. Implementaation kenttä on moninainen. Harkintavalta ja toimintaympäristö riippuu toimialasta. Kullakin ammattiryhmällä voi olla perinteitä, joiden muuttaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi hallintoviranomaisessa toiminnan kohteeseen syntyy usein vuorovaikutus- ja luottamussuhde, joissa toiminnot voivat perustua luottamukseen tai henkilösuhteisiin.

Implementaation keskeisiä tutkimushavaintoja on viranomaisen liikkumavara ja toiminnan valikoivuus, keskushallinnon ohjauskyvyn vajavaisuus, etulinjan toimijoiden keskeinen merkitys, implementaatioprosessien merkitys. Viranomaistoiminnan lisäksi lain kohdetahojen reagointi on tärkeää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sääntelyn noudattamisessa on lukuisia osatekijöitä, eikä niiden seuranta ja arvioiminen ole aina helppoa. Useimmiten velvoittava säännös tarvitsee myös sanktiouhan, realistisen kiinnijäämisriskin ja rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuuteen suhteutetun rangaistuksen.

lainvalmistelun prosessiopas

http://lainvalmistelu.finlex.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.