Periaatteet prosessissa

Lis pendens ›

Lis pendens, eli vireilläolovaikutus estää oikeudenkäynnin samasta asiasta toisessa tuomioistuimessa, mikäli asia on vireillä jo toisessa tuomioistuimessa. Vireilläolovaikutuksen tarkoituksena on, että samasta asiasta ei nosteta useita eri kanteita eri tuomioistuimiin. Oikeudenkäynti yhdessä tuomioistuimessa estää myös ristiriitaisten päätösten antamisen. Vireilläolovaikutusta ei suoraan löydy laista, mutta se on vahva periaate jota sovelletaan käytännössä. Vireilläolovaikutuksella on etenkin kansainvälisissä riita-asioissa Lue lisää ›

Lain implementaatio ›

Lain implementaatio eli lakien käyttöönotto ja soveltaminen vaikuttaa siihen miten lakia käytännössä noudatetaan. Lain implementaatiolla tarkoitetaan julkisen organisaation toimijoiden menettelytapoja säännöksen noudattamiseksi, sekä näiden toimijoiden ja kohdetahojen välistä vuorovaikutusta. Laki on usein säädetty väline jonkun ongelman korjaamiseksi. Se, kuinka hyvin vaikutukset toteutuvat riippuu aivan ensinnä siitä, miten etulinjan toimijat ottavat lain vastaan ja käyttävä sitä työssään. Lue lisää ›

Res judicata ›

Res judicata tarkoittaa tuomion oikeusvoimaa, ja toisaalta sen vaikutusta. Oikeusvoimalla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen antama lopullinen ja lainvoimainen tuomio saa sitovan vaikutuksen. Oikeusvoimavaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Negatiivisella oikeusvoimavaikutuksella tarkoitetaan sitä, ettei jo kerran lainvoimaisesti ratkaisua asiaa saa tutkia tuomioistuimessa uudelleen. Käytännössä se siis estää kanteen nostamisen samasta asiasta uudelleen. Negatiivista oikeusvoimavaikutusta ilmentää Ne bis Lue lisää ›

Ne bis in idem ›

Ne bis in idem on latinankielinen lause, joka käännetään suomeksi ”ei kahdesti samassa asiassa”. Ne bis in idem -kielto on yksi oikeudenkäynnin perussäännöistä. Tämä niin sanottua negatiivista oikeusvoimavaikutusta ilmentävä periaate kieltää tuomioistuinta käsittelemästä uudestaan asiaa, joka on saanut jo lainvoiman. Jos jossakin asiassa on jo annettu lainvoimainen tuomio, samaa asiaa ei oteta toista kertaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Tuomioistuimen on Lue lisää ›

Julkisuusperiaate ›

Julkisuusperiaate takaa sen, että kansalaisilla on mahdollisuus valvoa ja kontrolloida tuomioistuinten toimintaa. Julkisuusperiaate pyrkii estämään tuomioistuinten väärinkäytökset ja mielivaltaisen toiminnan oikeudenkäynnissä. Kun kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa tuomioistuimen toiminnasta, tuomioistuimen jäsenet eivät voi toimia asioissa esimerkiksi vain omaksi edukseen. Julkisuusperiaate siis ylläpitää ihmisten luottamusta tuomioistuimia kohtaan. Julkisuusperiaate toteutaan mm. käsittely- ja asiakirjajulkisuudella. Käsittelyjulkisuus tarkoittaa, että yleisöllä Lue lisää ›

Tuomioistuimen riippumattomuus ›

Lain mukaan tuomioistuimen on oltava riippumaton ulkoisista vaikutuksista. Tuomioistuimen riippumattomuus tarkoittaa vallan kolmijako-opin mukaan sitä, että tuomiovalta kuuluu yksinomaisesti tuomioistuimille. Esimerkiksi valtioneuvosto ei voi siis määrätä, miten tuomioistuimen tulisi asian tuomita. Tuomioistuimen tulee perustaa tuomionsa vain ja ainoastaan voimassa olevalle lainsäädännölle ja oikeusperiaatteille. Tietysti esimerkiksi eduskunta välillisesti vaikuttaa tuomioistuimen toimintaan säätämällä lait, joita tuomioistuin soveltaa. Lue lisää ›

Prosessiekonomia ›

Prosessiekonomia tarkoittaa oikeudenkäynnin taloudellisuutta. Oikeudenkäynnin tulee tapahtua joutuisasti ilman aiheettomia kustannuksia. Etenkin oikeudenkäynnin keskitysperiaate tukee prosessiekonomiaa. Mitä nopeampi ja jouhevampi käsittely on, sitä vähemmän kustannuksia siitä aiheutuu. Kun kustannukset ovat matalat, ihmisten on helpompi saattaa asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä madaltaa nk. prosessikynnystä. Tällöin ihmisten taloudellinen asema ei ole esteenä oikeusturvan saamiselle.

Välittömyysperiaate ›

Välittömyysperiaate tarkoittaa oikeudenkäynnissä sitä, että oikeudenkäyntiaineisto esitetään välittömästi sille tuomioistuimen kokoonpanolle, joka ratkaisee asian. Ratkaisussa voidaan ottaa huomioon vain aineisto, joka on esitetty pääkäsittelyssä tai sitä täydennettäessä. Periaate turvaa sen, että tuomari voi perustaa ratkaisunsa välittömille näkö- ja kuulohavainnoille. Näin pyritään saamaan mahdollisimman oikea ja oikeudenmukainen ratkaisu. Tuomareita ei saa vaihtaa kesken prosessin. Jos kokoonpanoon Lue lisää ›

Suullisuusperiaate ›

Suullisuusperiaate tarkoittaa oikeudenkäynnissä erityisesti pääkäsittelyn suullisuutta. Lain mukaan pääkäsittely on suullinen menettely. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääkäsittelyssä esitettävät asiat on kerrottava suullisesti puheen avulla, ilman kirjelmiä. Aineisto, jonka perusteella ratkaisu tehdään, esitetään siis tuomioistuimelle suullisesti. Muistin tukena voi tietenkin käyttää kirjoitettuja asiasanoja, mutta esimerkiksi todistuksen lukeminen suoraan paperista ei ole sallittua. Muistiinpanojen lisäksi poikkeuksen suullisuudesta Lue lisää ›

Keskitysperiaate ›

Oikeudenkäynnin keskitysperiaate on periaate, jonka tavoitteena on tehdä oikeudenkäynnistä yhtäjaksoinen ja viivytyksetön prosessi. Keskitysperiaate pyrkii siihen, että asia tulee käsitellä mahdollisimman yhtäjaksoisesti, ilman aiheettomia lykkäyksiä. Oikeudenkäyntiaineiston esittämisen ja ratkaisun välisen ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Keskitysperiaate voidaan toteuttaa valmistelun avulla. Hyvä oikeudenkäynnin valmistelu turvaa jouhevan myöhemmän käsittelyn asiassa.