Lautamies osallistuu käräjäoikeuden toimintaan lautamieskokoonpanossa. Lautamies voi luonnollisesti olla myös nainen. Lautamiehillä ei ole oikeustieteellistä tutkintoa. Rikosasian kokoonpanoon kuuluu normaalisti yksi ammattituomari ja kaksi lautamiestä, eli maallikkotuomaria. Ammattituomari toimii lautamieskokoonapnon puheenjohtajana. Kokoonpanossa voi olla myös toinen lainoppinut jäsen ja kolmas lautamies.

Jokaisella tuomioistuimen jäsenellä on yksilöllinen äänioikeus. Äänten mennessä tasan vastaajan kannalta edullisin kanta voittaa. Muissa kuin rikosasioissa kuitenkin puheenjohtajan kannattama mielipide.

Säästösyistä lautamiesten käyttöä istunnoissa on merkittävästi vähennetty. Nykyään lautamiehet osallistuvatkin vain vakavamimpien ja yhteiskunnallisesti merkittävien rikosasioiden pääkäsittelyyn. Myös kolmannen lautamiehen kutsuminen on nykyään entistä harvinaisempaa.

Mihin lautamies osallistuu?

Rikosasioiden lisäksi lautamiehet osallistuvat maaoikeusasioiden käsittelyyn. Maallikkotuomareitä istuu lisäksi joissakin erityistuomioistuimissa. Maallikkotuomareita kutsutaan kuitenkin harvoin näissä tuomioistuimissa lautamiehiksi tai maallikkotuomareiksi. Esim. vakuutusoikeudessa maallikkoa voidaan nimittää esim. lääkärijäseneksi. Erityistuomioistuimissa nk. maallikkojäsen on usein lainoppineita paremmin perillä käsiteltävästä substanssista.

 

Kuka valitsee?

Lautamiehet valitsee yleensä kunnanhallitus neljän vuoden määräajaksi. Tavoite on valita maallikkotuomarit niin, että ne edustavat kattavasti kunnan väestön ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa.

Oikeusministeriö vahvistaa kunnissa valittavien lautamiesten määrän. Määrä riippuu mm. kunnan asukasmäärästä. Kustakin kunnasta valitaan kuitenkin vähintään 2 lautamiestä.

Kelpoisuus

Lautamieheksi valittavan on oltava Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Iältään lautamiehen tulee olla vähintään 25-vuotias ja alle 65-vuotias. Lautamiehenä ei voi toimia henkilö, jolla on virka tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa, ei myöskään ulosotto-, syyttäjä-, asianajaja- tai poliisitehtäviä tai muuta asianajoa ammatikseen hoitava henkilö.

Käräjäoikeuden on vapautettava lautamies tehtävästään, jos tämä menettää kelpoisuutensa tai muuten tulee sopimattomaksi lautamiehen tehtävään. Käräjäoikeus voi myös määrätä, ettei tämä määräaikana saa hoitaa lautamiehen tehtäviä.

Lautamiehen ovat maallikkotuomarin roolissaan virkavastuun velvoittamia. Myös lautamiehet vannovat tuomarin valan tai antavat sitä vastaavan vakuutuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.