Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon tämän kunnon ja hoidon valvomiseksi. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 20 §:n säännökset eivät ole pakottavia. Näin ollen osapuolet, vuokranantaja sekä vuokralainen, voivat jo vuokrasopimuksen laatiessa ja allekirjoittaessa sopia siitä, miten vuokranantaja valvoo huoneiston kuntoa ja hoitoa. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokranantajalla ei ole oikeutta päästä liikehuoneistoon. Tällaisia sopimusehtoja laaditaan yleisesti, kun vuokraaja haluaa turvata liikesalaisuutensa.

Vuokrasuhteen aikana huoneisto on vuokraajan hallinnassa tarkoittaen, että vuokranantajalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta päästä huoneistoon. Tämän vuoksi laki liikehuoneiston vuokraamisesta määrittelee 20 §:ssä missä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus päästä vuokralaisen huoneistoon.

Vuokranantajalla on oikeus viivästyksettä päästä huoneistoon, milloin tämä on tarpeen huoneiston kunnon tai hoitamisen kannalta. Huoneiston kunnostaminen sekä hoito ovat pääsääntöisesti vuokranantajalla, jolloin on luonnollista, että vuokranantajalla on oltava oikeus päästä huoneistoon. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että huoltotyöt sekä liikehuoneiston kunnossapito ovat vuokraajan vastuulla. Vuokranantajan pääsy huoneistoon on näin sovittaessakin turvattava sen vuoksi, että hän voi valvoa, täyttääkö vuokralainen velvollisuutensa huoneiston hoitamisessa. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta velvoittaa vuokraajan hoitamaan huoneiston huolellisesti.

Vaikka vuokralaisen on viivästyksettä päästettävä vuokranantaja huoneistoon, käynti huoneistossa on pyrittävä järjestämään vuokralaiselle sopivana aikana. Mikäli vuokraajaa ei voida tavoittaa vuokranantajan on syytä ilmoittaa tulostaan kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee mainita ajankohta, jolloin huoneistoon tullaan käymään.

Vuokranantaja voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen valvomaan liikehuoneiston kuntoa ja kunnossapitoa tämän puolesta. Näin ollen, vuokraajalla on oikeus vaatia huoneistoon tulevalta vuokranantajan antama valtakirja tai muu todiste siitä, että tämä toimii vuokranantajan valtuutettuna. Mikäli vuokralainen estää vuokranantajalta pääsyn huoneistoon, on vuokranantajalla oikeus virka-apuun päästääkseen huoneistoon.

Jos huoneistoa on tarkoitus myydä, on vuokranantajalla oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajan ja vuokraajan sovittuna ajankohtana. Hallituksen esityksen mukaan ”vuokraajan sopivana aikana” tarkoittaa, että vuokranantajan on sovittava vuokralaisen kanssa, milloin hän pääsee näyttämään huoneistoa. Vuokranantaja voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen hoitamaan huoneiston näyttämisen. Useimmiten kysymykseen tulee kiinteistövälittäjä, jolta vuokranantaja voi vaatia myyntitoimeksiannon näyttämistä.

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai huoneiston näyttämisestä saattaa vuokralaiselle aiheutua haittaa tai vahinkoa. Tässä tapauksessa vuokralaisella on oikeus saada vuokran alennusta siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää. Vuokralainen voi myös tietyissä tapauksissa vaatia vahingonkorvausta. Tällainen oikeus syntyy, jos esimerkiksi liikehuoneisto on näytön yhteydessä likaantunut.

ks. Finlex.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.