Erilaiset luonnon olosuhteet vaikuttavat ympäristöönsä synnyttäen erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä. Näitä poikkeuksia maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppeihin voi siis kuulua esimerkiksi jalopuumetsiköt, hiekkadyynit ja yksittäiset suuret maisemapuut. Luonnonsuojelulaki edistää luontotyyppien suojelua.

Suojelu ei yleensä edellytä alueiden jättämistä koskemattomaksi, mutta luontotyyppejä koskee muuttamiskielto. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen luonnontyypin ominaispiirteiden säilyttämistä uhkaava toiminta on kiellettyä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää muuttamiskiellon voimassaolosta.

luontotyypin suojelun voimaantulo 

ELY-keskus tekee päätöksen luontotyypin suojelusta. Luontotyypin suojelu eli alueen muuttamiskielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on tehnyt asiasta päätöksen. Kyseisessä päätöksessä määritellään suojeltavan luontotyypin alueelliset rajat. Asianomaisia on kuultava tarpeen mukaan ennen päätöksen tekemistä. Päätöksestä tulee antaa tieto alueen omistajalle ja siitä on myös tiedotettava kunnan ilmoitustaululla. Näin ollen kielto annetaan julkipanon jälkeen.  ELY-keskus voi myöntää luontotyypin alueen muuttamiskiellosta poikkeuksen yksittäistapauksissa. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiselle on, että kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet voidaan toimenpiteestä huolimatta turvata tai että luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman.  

Luontotyypin suojelun lakkaaminen 

Edellytyksenä luontotyypin suojelun lakkauttamiselle on, että alueen suojeltavat luonnonarvot ovat hävinneet. Lakkauttamispäätöksen tekemisen jälkeen myös aluetta koskeva muuttamiskielto lakkaa.  Lakkaaminen tulee voimaan, kun ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Lakkauttaminen annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla.  


Lue lisää luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Lähde §: luonnonsuojelulaki


Suomen Juristit Oy
01.12.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.