Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella on toissijainen rikoslain 10 luvun mukaisille menettämisseuraamuksille.  Rikoslain puolella on mm. metsästysrikos ja törkeä metsästysrikos. Menettämisseuraamus on mahdollinen myös metsästyslain perusteella. Jos riistaeläin on metsästetty vastoin metsästyslain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä ilman, että toisella oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riistaeläin, tuomitaan eläin tai sen arvo valtiolle menetetyksi.

Riistaeläimen arvon määrittäminen menetettäessä

Riistaeläimen arvo määrätään maa- ja metsätalousministeriön riistaeläimille vahvistamien elävän riistaeläimen ohjeellisten arvojen perusteella.  Esim . hirven hinta on 840―1680 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuselävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010824

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella

Jos riistaeläin on metsästetty vastoin metsästylakia tai -asetusta (ei siis rikoslakirikos) ja riistaeläimen metsästys edellyttää pyyntilupaa, on metsästäjä samalla määrättävä suorittamaan valtiolle maksamatta oleva pyyntilupamaksu.

Jos rauhoittamaton eläin on pyydystetty tai tapettu vastoin tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä, menettämisseuraamuksen osalta on noudatettava, mitä säädetään.

Nopeaa apua lakiasioihin.