Metsästys ja kalastus

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella ›

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella on toissijainen rikoslain 10 luvun mukaisille menettämisseuraamuksille.  Rikoslain puolella on mm. metsästysrikos ja törkeä metsästysrikos. Menettämisseuraamus on mahdollinen myös metsästyslain perusteella. Jos riistaeläin on metsästetty vastoin metsästyslain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä ilman, että toisella oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riistaeläin, tuomitaan eläin tai sen arvo valtiolle menetetyksi. Riistaeläimen arvon Lue lisää ›

Poikkeuslupa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyyntiin ›

Poikkeuslupa riistalintujen ja ruhoittamattomien lintujen pyyntiin voidaan saada Suomen riistakeskukselta. Yleisenä edellytyksenä on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä Poikkeuslupa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyyntiin erityiset edellytykset Erityisenä edellytyksenä riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiselle ja tappamiselle on lisäksi, että pyynti on tarpeen A) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi Lue lisää ›

Riistansuoja-alue ›

Riistansuoja-alue on yksi mahdollinen keino suojella riistaeläintä. Järeämpiä keinoja ovat riistaeläimen rauhoittaminen tai metsästyksen rajoittaminen. Jos olosuhteet riistan oleskelulle ja lisääntymiselle ovat jollakin saarella tai saariryhmällä tai muulla selvästi määritellyllä alueella erityisen suotuisat, ko. alue voidaan muodostaa. Riistansuoja-alue ja suojelumääräykset Riistansuoja-alueelle tulee laatia suojamääräykset, joista ilmenee, miten turvataan alueen luonteen säilyminen ja miten alueen riistaa hyödynnetään. Lue lisää ›

Riistaeläinten rauhoittaminen ›

Riistaeläinten rauhoittaminen on keino suojella riistaeläintä. Riistaeläimiä ei saa häiritä niiden ollessa sellaisella alueella, jolla asianomaisella ei ole kyseisen riistaeläimen metsästämiseen metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Riistaeläinten rauhoittaminen – edellytykset Jos riistaeläimen kannan säilymisen tai riistaeläinlajin häiritsemättömän lisääntymisen turvaaminen sitä edellyttää, riistaeläinlaji on rauhoitettava määräajaksi tai toistaiseksi. Rauhoitettavista riistaeläinlajeista ja niiden rauhoitusajoista säädetään asetuksella. Rauhoitusaikana riistaeläintä ei saa metsästää Lue lisää ›

Viranomaisen talteenotto-oikeus — kalastuslaki ›

Talteenotto-oikeus oikeus sisältää oikeuden otta talteen kalastuksessa käytetyn pyydyksen, kalastusvälineen tai saaliin. Talteenotto-oikeus on kalastusta valvovalla viranomaisella ja hyväksytyllä kalastuksenvalvojalla. Kalastusta valvovia viranomaisia ovat poliisi, rajavartiolaitos, metsähallituksen kalastusta valvovat virkamiehet (erätarkastajat) sekä hyväksytyt kalastuksenvalvojat. Tarkastusoikeus on myös valtion kalatalousviranomaisilla. Kalatalousviranomaisia ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä ne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joille kalatalousasiat kuuluvat. Talteenotto-oikeus ja Lue lisää ›

Saaliintarkastusoikeus kalastuksenvalvonnassa ›

Saaliintarkastusoikeus on kalastusta suorittavan viranomaisen kalastuksen valvontaan liittyvä oikeus eli toimivaltuus. Kalastusta valvovia viranomaisia ovat poliisi, rajavartiolaitos, metsähallituksen kalastusta valvovat virkamiehet (erätarkastajat) sekä hyväksytyt kalastuksenvalvojat. Tarkastusoikeus on myös valtion kalatalousviranomaisilla. Kalatalousviranomaisia ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä ne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joille kalatalousasiat kuuluvat. Saaliintarkastuoikeus ei ole pakkokeinolain mukaista etsintää ( yleensä paikkaan liittyvänä kalastusrikoksen Lue lisää ›

Milloin kala on vapautettava? — kalastusrikkomus ja -rikos ›

Kala on vapautettava, jos se on pyydetty vastoin annettuja pyyntimittoja. Kala on aina laskettava takaisin veteen, jos se on saatu rauhoitus- tai kieltoaikana. Myös kielletyllä kalastusvälineellä tai pyydyksellä saatu kala on laskettava veteen. Kielletyllä kalastustavalla tai pyyntimenetelmällä saatu kala on samoin laskettava veteen. Kala on vapautettava rangaistuksen uhalla Kalastusrikkomukseen syyllistyy se joka ei noudata kalastustavasta, Lue lisää ›

Rauhoitetut kalat ja pyyntimitat määritellään asetuksella ›

Rauhoitetut kalat löytyvät kalastusasetuksesta. Rauhoitus voidaan tehdä silloin kun jonkin kalalajin tai -kannan lisääntyminen vaarantuu tai heikentyneiden kantojen suojeleminen sitä edellyttää. Rauhoitus voidaan tehdä koko maata tiettyä aluetta koskevana valtioneuvoston asetuksella. Rauhoitetun kalan pyydystäminen, myynti tai sellaisen kalan pyytämiseen erityisesti soveltuvan pyydysten käyttö on kielletty rauhoitusaikana. Kielletyistä pyydyksistä voidaan säätää asetuksella. Pyyntimitat Kalalajeille tai -kannoille voidaan Lue lisää ›

Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen ›

Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen mahdollista ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) päätöksellä. Päätös voi koskea määrättyllä vesialueella onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta. Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen  – perusteet Ely-keskuksen rajoituspäätös voi perustua käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi tai kalataloudellisten tutkimuksen suorittamiseksi. Päätös voidaan tehdä myös vaarantuneen kalakannan säilymisen turvaamiseksi. Rajoittamisesta voidaan päättää myös kaupallisessa tai Lue lisää ›

Kalastukseen käytettävien pyydysten merkintä ›

Pyydysten merkintä on tehtävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Seisova pyydys on pyyntiina paikalle laskettu kalanpyydys, kuten verkko, pitkäsiima, muu koukkupyydys, rysä katiska ja muu sulkupyydys. Kiinteä pyydys on pato ja muu kalastukseen tarkoitettu pysyväisluonteinen rakennelma. Pyydysteen merkintään käytettäviä välineitä ei saa asettaa tai jättää veteen ilman pyydyksiä. Tämä ei kuitenkaan Lue lisää ›