Talteenotto-oikeus sisältää oikeuden ottaa talteen kalastuksessa käytetyn pyydyksen, kalastusvälineen tai saaliin. Talteenotto-oikeus on kalastusta valvovalla viranomaisella ja hyväksytyllä kalastuksenvalvojalla.

Kalastusta valvovia viranomaisia ovat poliisi, rajavartiolaitos, metsähallituksen kalastusta valvovat virkamiehet (erätarkastajat) sekä hyväksytyt kalastuksenvalvojat. Tarkastusoikeus on myös valtion kalatalousviranomaisilla. Kalatalousviranomaisia ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä ne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joille kalatalousasiat kuuluvat.

Talteenotto-oikeus ja haltuunotto takavarikkoa varten

Talteenotto-oikeutta voidaan käyttää, jos kalastusaikoja, pyydyksiä, pyydysten määriä, pyyntitapoja, kalojen vapauttamista tai saaliiksi ottamista taikka rauhoitusta koskevia määräyksiä rikotaan. Talteenotto-oikeutta käyttäen pyydys, saalis ja kalastusväline voidaan ottaa talteen myös silloin kun kalastusoikeutta ilmeisesti ylitetään tai kalastetaan kokonaan ilman kalastusoikeutta.

Pyydys voidaan ottaa talteen kun pyydystä ei ole merkitty lain edellyttämällä tavalla.

Talteenotto ei ole pakkokeinolain mukaista haltuunottoa. Pakkokeinolain perusteella voidaan lisäksi ottaa haltuun saaliita ja esineitä mahdollista takavarikkoa varten kun esinettä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, se on rikoksella joltakulta viety tai se tuomitaan menetetyksi. Menettämisseuraamus koskeee kalastusrikoksissa yleensä tekovälineen menettämistä.

Menettely talteenotossa

Talteenotetun pyydyksen, kalastusvälineen ja saaliin talteenottopaikalle on jätettävä mahdollisuuksien mukaan tiedot talteen ottajasta sekä pyydyksen tai kalastusvälineen säilytyspaikasta, jos niiden haltija ei ole läsnä talteenottotilanteessa. Talteenotetusta pyydyksestä tai kalastusvälineestä on ilmoitettava välittömästi poliisille, ja se on luovutettava niin pian kuin mahdollista poliisin säilytettäväksi.

Talteenotettu pyydys tai kalastusväline on palautettava viivytyksettä pyydyksen tai kalastusvälineen haltijalle, jos esitutkintaa ei aloiteta.


Lue lisää kielletyistä kalastustavoista.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.