Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006.

Käytännön tehtävät

Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion alueilla tapahtuvaa luvatonta rakentamista. Erätarkastajat liikkuvat paljon valvontatehtävissä tiestöllä ja maastossa maastoautolla, moottorikelkalla, mönkijällä, suksilla ja jalan.

Erätarkastaja voi määrätä seuraamuksen

Erätarkastajat voivat määrätä seuraamuksia lievissä, yksinkertaisissa ja selvissä eränkäyntiin liittyvissä rikoksissa. Tyypillisiä ovat metsästys- ja kalastusrikkomukset ja luvaton maastoliikenne. Käytännössä seuraamuksen määrääminen tarkoittaa sakon kirjoittamista.

Erätarkastajalla on virkapuku, jossa lukee ”erätarkastaja”. Erätarkastajien on myös pidettävä mukanaan virkamerkki.

Myös riistanhoitoyhdistyksillä on metsästyksenvalvojia. Toimivaltuudet eivät ole kuitenkaan yhtä järeät, kuin virkatyönään erävalvalvontaa tekevillä (Metsähallituksen erävalvonnan lisäksi myös. poliisi ja rajavartiolaitos).


Erävalvontaan voit tutustua eräluvat-nettisivustolla.

Lue lisää erätarkastajien talteenotto-oikeudesta.

Lähde §: erävalvontalaki


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 27.4.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.