Alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osin. Maanvuokralain mukaisesti tehty vuokrasopimus ei automaattisesti anna oikeutta metsästykseen vuokra-alueella, vaan tästä on erikseen vuokrasopimuksessa mainittava. Se, että on vuokrannut metsästysoikeuden ei kuitenkaan tarkoita, että alueella saisi metsästysoikeuden perusteella metsästää kaikkia lajeja. Metsästysajat, saaliskiintiöt, pyyntilupien takana olevat lajit ja rauhoitusajat on aina huomioitava.

Jos toinen sopijapuoli vaatii on metsästysvuokrasopimus tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Sopimuksen tekemiseen saat apua juristeiltamme.

Metsästysvuokrasopimus – vuokra-aika ja irtisanominen

Vuokraopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa ja se päättyy kun irtisanomisaika on kulunut loppuun. Jos irtisanomisesta ei ole sovittu metsästysvuokrasopimuksessa ja sopimus irtisanotaa viimeistään puoli vuotta ennen metsästyskauden loppua, vuokrasuhde päättyy metsästyvuoden viimeisenä päivänä. Muussa tapauksessa vuokrasuhde päättyy irtisanomisvuotta seuraavaan metsästysvuoden viimeisenä päivänä.

Jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun, käyttää metsästysoikeuttaan väärin, tai muuten rikkoo sopimusehtoja, vuokranantaja saa purkaa metsästysvuokrasopimuksen heti päättyväksi. Lisäksi edellytetään, ettei rikkomus ole vähäinen. Vuokranantajan rikkoessa sopimusehtoja tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joiden vuoksi alue käyt metsästykseen soveltumattomaksi, vuokralainen saa purkaa metsästysvuokrasopimuksen heti päättyväksi.

Vuokra-alueella voi tehdä riistanhoitotyötä

Jos sopimuksessa ei erikeen kielletä, vuokralaisella on oikeu suorittaa alueella riistanhoidollisia toimenpiteitä. Tämä voi olla esim. ruokintapaikkojen pitämistä, nuolukivien viemistä ym. Alueen omistajalle tai haltijalle ei kuitenkaan saa aiheuttaa vahinkoa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. sitä, että hirvien nuolukivet viedään riittävän kauaksi taimikoista.

Tuomioistuin voi antaa väliaikaisia määräyksiä

Metsästysoikeutta koskevan riita-asian yhteydessä tuomioistuin voi antaa määräyksen siitä, kenellä on oikeudenkäynnin aikana oikeus metsästää riidanalaisella alueella. Tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta ja se on voimassa kunnes tuomioistuin antaa päätöksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.